لغات مشابه
misstatement : اظهار غلط

misstep : قدم اشتباه وغلط،اشتباه در قضاوت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: