لغات مشابه
mistful : مه دار،مه گرفته ،ميغ گرفته ،غبار دار

misthink : بد فکر کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: