لغات مشابه
mistranslation : ترجمه نادرست

mistreat : بدکار کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: