لغات مشابه
mistress of cooking : زنى که در اشپزى دست دارد

mistress of the house : کدبانو،بانوى خانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: