لغات مشابه
misunderstand : بد فهميدن , سوء تفاهم کردن , بد شناختن

misunderstanding : سوءتفاهم , سوء تفاهم , سو تفاهم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: