لغات مشابه
misusage : سوء استعمال ،بدکار بردن

misuse : سوءاستعمال , بدبکار بردن , سوء استفاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: