لغات مشابه
misuse : سوءاستعمال , بدبکار بردن , سوء استفاده

misuser : سو استفاده از حق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: