لغات مشابه
miter square : علوم مهندسى : گونيا

miter weld : علوم مهندسى : جوشکارى فارسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: