لغات مشابه
mittimus : (حق ).حکم حبس ،حکم بازداشت ،انتقال

mity : کزم گرفته ،کزم افتاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: