لغات مشابه
mity : کزم گرفته ،کزم افتاده

mitzvah : ( )mitsvot(مذهب يهود )حکم کتاب مقدس ،ثواب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: