لغات مشابه
mitzvah : ( )mitsvot(مذهب يهود )حکم کتاب مقدس ،ثواب

miuntain flax : پنبه کوهى ،سنگ پنبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: