لغات مشابه
mobile equipment pool : علوم نظامى : بنه متحرک افزارهاى ويژه در سطح گروهان و گردان و دسته

mobile home : خانه متحرک ،تريلى

mobile lubricating equipment : علوم مهندسى : تجهيزات روغنکارى متحرک

mobile phase : شيمى : فاز متحرک

mobile phone : تلفن همراه , تلفن همراه موبايل

mobile plant : معمارى : دستگاه متحرک

mobile repair shop : علوم مهندسى : تعميرگاه سيار

mobile reserve : علوم نظامى : احتياط متحرک

mobile station : الکترونيک : فرستنده متحرک

mobile training team (mtt) : علوم نظامى : تيم اموزشى سيار

mobile turnable ladder : علوم مهندسى : نردبان متحرک

mobilisation : معمارى : بسيج

mobility of a charged particle : الکترونيک : تحرک ذره باردار

mobility of capital : بازرگانى : تحرک سرمايه

mobility of factors of production : بازرگانى : تحرک عوامل توليد

mobility ratio : شيمى : نسبت تحرک

mobilizable : قابل تجهيز

mobilization : بسيج , تجهيز

mobilization reserves : علوم نظامى : ذخيره هاى مربوط به بسيج نيروها امادهاى بسيج

mobilize : تجهيز کردن , بسيجيدن , متحرک کردن

mobocracy : غوغا سالاري

mobster : غضو دسته جنايتکاران ،کانگستر

mocassin : کفش پوست وزن ،(ج.ش ).مار زهردار

Mocha : مخا

mock : تمسخر کردن , تقليد در آوردن , مسخره در آوردن , مسخرگي کردن , بريش خنديدن , مسخره کردن , استهزاء کردن , آالت مسخره کردن

mock moon : قمر کاذب

mock orange : ياس درختى ،ياس شيروانى

mock sun : شمس ،عکس خورشيد

mocker : طناز , استهزا کننده

mockery : طنازي , اداء , تسخر , ادا , زحمت بيهوده , مسخرگي , سخره , سخريه

mocking : تمسخر , استهزاء

mocking bird : يکجور پرنده درامريکاى شمالى که صداى مرغان ديگر رابخوبى تقليد مى کند

mockingbird : (ج.ش ).مرغ مقلد امريکاى شمالى

mockingly : ريشخند کنان ،از روى استهزا،بر سيل استهزا

mod : به پيمانه

modal : کيفيتي

modal auxiliary : فعل معين شرطى

modal dispersion : کامپيوتر : شکلى از پراکندگى پالس ها

modal personality : روانشناسى : شخصيت هنجارى

modalism : اعتقاد باينکه پدر وپسر و روح القدس هر سه مظاهر گوتاگون يک خداهستند

modality : عرضيت

modally : از لحاظ چگونگى ،بطور شرطى ،با اشاره بوجه

mode : وجه , نسق , نمط

mode indicator : کامپيوتر : نشانگر حالت

mode interval : روانشناسى : فاصله نما

mode of execution : طرز اجرا،روش انجام کارى

mode of progression : چکونگى يا طرزپيشرفت

mode of vibration : شيمى : شيوه ارتعاش

model : مثل , سرمشق , نمونه , مانکن , مدل , قالب , الگو , مدل سازي

model building : بازرگانى : الگوسازى

modeller : قالب سازى ،طرح ريزى

modena : ارغوانى سير

moderate : معتدل کردن , معتدل , ميانگير , ميانه رو , با اعتدال

moderate fog : علوم دريايى : مه معتدل

moderate sea (meteor) : علوم دريايى : درياى معتدل

moderately : معتدلانه

moderateness : ملايمت

moderation : ميانگيري , اعتدال , تعادل

moderator : کند کننده

moderator lamp : چراغى که ريزش نفت انرا ميتوان ميزان کرد

moderator variable : روانشناسى : متغير تعديل کننده

modern : مدرن , امروزي , نوين

modern benoni : ورزش : بنونى مدرن

modern defence : دفاع مدرن شطرنج

modern history : تاريخ معاصر

modern languages : زبانهاى امروزى ،زبانهاى اين عصر

modern pentathlon : ورزش : پنجگانه مدرن

modern poets : شعراى متاخر ( ين)

modernism : اصول تجدد , نوين گرايي

modernist : نوين گرا , نوپرداز , نوگرا , تجدد خواه

modernization : نوين گري , نوسازي , نوپردازي

modernize : نوين کردن ،بطرز نوينى دراوردن ،بروش امروزى دراوردن

modernized : متجدد

modernly : بطرز نوين

modernness : تازگى ،تجد د،برابرى با اصول امروزى ها

modest : نسبتا کم , محجوب , فروتن , عفيف , بي تصنع , حقير , با شرم , افتاده , باحياء , رزين , بي ادعا

modestly : محجويانه ،باشرم ،با ازرم ،از روى فروتنى ،با افتادگى ،با تواضع

modesty : درويشي , حجب , شکسته نفسي , حفاظ , عفت , آزرم , تواضع , فروتني , شرم

modicum : مقدار کم ،مقدار يا قسمت کوچک ،اندک

modifiability : تغيير پذيرى

modification : جرح و تعديل

modification factor : ضريب تعديل کننده

modification number (mod) : علوم نظامى : شماره نوسازى وسيله

modification of the articles : قانون ـ فقه : تغيير اساسنامه

modification order : بازرگانى : سفارش اصلاحى

modificative : (کلمه يا قضيه ) تغيير دهنده

modificatory : تغيير دهنده ،اصلاح اميز،اصلاحى ،متضمن تعديل يا اصلاح

modified milk : شيرى که اجزا ان را کم و زياد کرده بکودکان مى خوراتتد

modified stock car : ورزش : اتومبيل با بدنه کهنه و موتور جديد

modify : جرح و تعديل کردن

modillion : (معمارى )تزئينات معمارى روى قرنيس ساختمان

modish : مدپرست

modiste : کسى که کلاه وجامه زنان را ميفروشد،کلاه فروش زنانه ،کلاه دوز زنانه

modular : (ر ).وابسته به قدر مطلق ،(معمارى )مطابق اندازه يامقياس ،قايسى ،داراى قسمت هاى کوچک ،پيمانه اى

modular accounting package : کامپيوتر : برنامه پيش نوشته حسابدارى واحدى

modular coding : کامپيوتر : برنامه نويسى پيمانه اى

modular constraint : کامپيوتر : محدوديت در جابجايى تصاوير

modular design : طراحي پيمانه اي

modular program : برنامه پيمانه اى

modular range : معمارى : دامنه تغييرات مدول

modular system : سيستم پيمانه اى

modularization : کامپيوتر : پيمانه بندى

modulated : علوم هوايى : مدوله شده

modulated amplifier : الکترونيک : مرحله فزون ساز تحميلى

modulated wave : الکترونيک : موج تحميل شده

modulation : سوار سازي

modulation circuit : علوم مهندسى : مدار مدولاسيون

modulation frequency response : علوم مهندسى : پاسخ فرکانس مدولاسيون

modulation handwidth : علوم مهندسى : پهناى باند مدولاسيون

modulation system : علوم مهندسى : سيستم مدولاسيون

modulator demodulator : کامپيوتر : تلفيق کننده - تفکيک کننده

modulator electrode : الکترونيک : الکترد تحميل گر

modulator stage : علوم مهندسى : طبقه مدولاسيون

moduler ratio : عمران : نسبت مدول الاستيسيته ارماتور به مدول الاستيسيته بتن

modulo n check : مقابله به پيمانه)N(

modulo n counter : شمارنده به پيمانه)N(

modulo two sum : مجموع به پيمانه دو

modulus of incompressibility : ضريب فشار ناپذيرى

modulus of shear : علوم مهندسى : ضريب برش

modulus of stiffness : ضريب سفتى

modulus of subgrade reaction : ضريب عکس العمل

modulus of torsion : شيمى : مدول پيچشى

modulus operadi : شيوه با طرز کار

modulus vivendi : قار موقت

modulusp : قدر مطلق ،فراز خط

modus : روش ،وجه ،طرز

modus operandi : طرز کار

moebius flip : ورزش : پشتک از جلو يا عقب در پرش

mofette : بخار بدبو،دهانه اى که ازان دمه بد بو بيرون ايد

mofussil : بيرون شهر،دهات

mog : دور شدن ،عازم شدن ،دزدانه رفتن

Moghtada al Sadr : مقتدا الصدر

Moghtada Sadr : مقتدا صدر , مقتدي صدر , مقتدي الصدر

Mogul : مغول

mogul lampholder : الکترونيک : سرپيچ ترکى

mohair : پارچه موهر

Mohammad : محمد

Mohammad Akram : محمداکرم

Mohammad Bagher Hakim : محمد باقر حکيم

Mohammad El Rahmi : محمد الرمحي

Mohammad Elbaradei : محمد البرادعي

Mohammad Ghasim Fahim : محمد قسيم فهيم

Mohammad Khatami : محمد خاتمي

Mohammad Nasim : محمد نسيم

Mohammad Rafigh Tarer : محمد رفيق تارر

Mohammad Reza : محمدرضا

Mohammad Reza Nemat Zadeh : محمد رضا نعمت زاده

Mohammad Saidee Kia : محمد سعيدي کيا

Mohammed : محمد

Mohammed Ali : محمدعلي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طرح توجیهی باغ پسته 200 هکتاری
طرح توجیهی باغ زیتون 50 هکتاری
طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری
طرح توجیهی باغ زیتون 200 هکتاری
طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت 750 راس
پاورپوینت استراتژیهای تحول سازمانی
پاورپوینت تحول در سازمان
پاورپوینت تحول در مدیریت
پاورپوینت فرهنگ تحول سازمانی
پاورپوینت محیط تحول سازمانی
مدلسازی و طراحی نرم افزاری سردر به همراه نقشه اجرایی
آموزش تصویری رتوش عکس در 3 دقیقه
پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی
پاورپوینت گذر در تحول
پاورپوینت ماهیت و انواع تحول سازمانی
پاورپوینت مدیریت ‌تحول و آینده آن
پاورپوینت مدیریت مداخلات
پاورپوینت نقش مدیریت تحول در اثربخشی سازمانی
رفتار درمانی