لغات مشابه
mode of execution : طرز اجرا،روش انجام کارى

mode of progression : چکونگى يا طرزپيشرفت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: