لغات مشابه
moderate : معتدل کردن , معتدل , ميانگير , ميانه رو , با اعتدال

moderate fog : علوم دريايى : مه معتدل

moderate sea (meteor) : علوم دريايى : درياى معتدل

moderately : معتدلانه

moderateness : ملايمت

moderation : ميانگيري , اعتدال , تعادل

moderator : کند کننده

moderator lamp : چراغى که ريزش نفت انرا ميتوان ميزان کرد

moderator variable : روانشناسى : متغير تعديل کننده

modern : مدرن , امروزي , نوين

modern benoni : ورزش : بنونى مدرن

modern defence : دفاع مدرن شطرنج

modern history : تاريخ معاصر

modern languages : زبانهاى امروزى ،زبانهاى اين عصر

modern pentathlon : ورزش : پنجگانه مدرن

modern poets : شعراى متاخر ( ين)

modernism : اصول تجدد , نوين گرايي

modernist : نوين گرا , نوپرداز , نوگرا , تجدد خواه

modernization : نوين گري , نوسازي , نوپردازي

modernize : نوين کردن ،بطرز نوينى دراوردن ،بروش امروزى دراوردن

modernized : متجدد

modernly : بطرز نوين

modernness : تازگى ،تجد د،برابرى با اصول امروزى ها

modest : نسبتا کم , محجوب , فروتن , عفيف , بي تصنع , حقير , با شرم , افتاده , باحياء , رزين , بي ادعا

modestly : محجويانه ،باشرم ،با ازرم ،از روى فروتنى ،با افتادگى ،با تواضع

modesty : درويشي , حجب , شکسته نفسي , حفاظ , عفت , آزرم , تواضع , فروتني , شرم

modicum : مقدار کم ،مقدار يا قسمت کوچک ،اندک

modifiability : تغيير پذيرى

modification : جرح و تعديل

modification factor : ضريب تعديل کننده

modification number (mod) : علوم نظامى : شماره نوسازى وسيله

modification of the articles : قانون ـ فقه : تغيير اساسنامه

modification order : بازرگانى : سفارش اصلاحى

modificative : (کلمه يا قضيه ) تغيير دهنده

modificatory : تغيير دهنده ،اصلاح اميز،اصلاحى ،متضمن تعديل يا اصلاح

modified milk : شيرى که اجزا ان را کم و زياد کرده بکودکان مى خوراتتد

modified stock car : ورزش : اتومبيل با بدنه کهنه و موتور جديد

modify : جرح و تعديل کردن

modillion : (معمارى )تزئينات معمارى روى قرنيس ساختمان

modish : مدپرست

modiste : کسى که کلاه وجامه زنان را ميفروشد،کلاه فروش زنانه ،کلاه دوز زنانه

modular : (ر ).وابسته به قدر مطلق ،(معمارى )مطابق اندازه يامقياس ،قايسى ،داراى قسمت هاى کوچک ،پيمانه اى

modular accounting package : کامپيوتر : برنامه پيش نوشته حسابدارى واحدى

modular coding : کامپيوتر : برنامه نويسى پيمانه اى

modular constraint : کامپيوتر : محدوديت در جابجايى تصاوير

modular design : طراحي پيمانه اي

modular program : برنامه پيمانه اى

modular range : معمارى : دامنه تغييرات مدول

modular system : سيستم پيمانه اى

modularization : کامپيوتر : پيمانه بندى

modulated : علوم هوايى : مدوله شده

modulated amplifier : الکترونيک : مرحله فزون ساز تحميلى

modulated wave : الکترونيک : موج تحميل شده

modulation : سوار سازي

modulation circuit : علوم مهندسى : مدار مدولاسيون

modulation frequency response : علوم مهندسى : پاسخ فرکانس مدولاسيون

modulation handwidth : علوم مهندسى : پهناى باند مدولاسيون

modulation system : علوم مهندسى : سيستم مدولاسيون

modulator demodulator : کامپيوتر : تلفيق کننده - تفکيک کننده

modulator electrode : الکترونيک : الکترد تحميل گر

modulator stage : علوم مهندسى : طبقه مدولاسيون

moduler ratio : عمران : نسبت مدول الاستيسيته ارماتور به مدول الاستيسيته بتن

modulo n check : مقابله به پيمانه)N(

modulo n counter : شمارنده به پيمانه)N(

modulo two sum : مجموع به پيمانه دو

modulus of incompressibility : ضريب فشار ناپذيرى

modulus of shear : علوم مهندسى : ضريب برش

modulus of stiffness : ضريب سفتى

modulus of subgrade reaction : ضريب عکس العمل

modulus of torsion : شيمى : مدول پيچشى

modulus operadi : شيوه با طرز کار

modulus vivendi : قار موقت

modulusp : قدر مطلق ،فراز خط

modus : روش ،وجه ،طرز

modus operandi : طرز کار

moebius flip : ورزش : پشتک از جلو يا عقب در پرش

mofette : بخار بدبو،دهانه اى که ازان دمه بد بو بيرون ايد

mofussil : بيرون شهر،دهات

mog : دور شدن ،عازم شدن ،دزدانه رفتن

Moghtada al Sadr : مقتدا الصدر

Moghtada Sadr : مقتدا صدر , مقتدي صدر , مقتدي الصدر

Mogul : مغول

mogul lampholder : الکترونيک : سرپيچ ترکى

mohair : پارچه موهر

Mohammad : محمد

Mohammad Akram : محمداکرم

Mohammad Bagher Hakim : محمد باقر حکيم

Mohammad El Rahmi : محمد الرمحي

Mohammad Elbaradei : محمد البرادعي

Mohammad Ghasim Fahim : محمد قسيم فهيم

Mohammad Khatami : محمد خاتمي

Mohammad Nasim : محمد نسيم

Mohammad Rafigh Tarer : محمد رفيق تارر

Mohammad Reza : محمدرضا

Mohammad Reza Nemat Zadeh : محمد رضا نعمت زاده

Mohammad Saidee Kia : محمد سعيدي کيا

Mohammed : محمد

Mohammed Ali : محمدعلي

Mohammedan : مسلمان

Mohammedan woman : مسلمه

Mohammedanism : مسلماني

mohammedanize : مسلمان کردن

Moharram : محرم

Moharram Ali : محرمعلي

mohawk : ورزش : چرخش از جلو بعقب و بعکس از روى يک پا به روى پاى ديگر

mohock : تنى ازگردن کلفت هاى اشرافى درسده هجدهم درخيابانهاى لندن اوباشى مى کردند

mohound : محمد،(بد انسان که در قرن هاى ميانه تلفظ ميشد)

mohsen : محسن - نیکویی‌کننده؛ نیکو‌کار. از نام‌های خداوند.

Mohtaram : محترم

mohur : نام سکه زر در هند برابربا 15 روپيه

moiety : قسمت مساوي

moil : کار شاق , جان کندن

moir : خارا،پارچه ،موجدار

moire distortion : کامپيوتر : بدنمايى مواره

moise pollution : کامپيوتر : الودگى نويزى

moist : نمناک , داراي رطوبت , تر , نمديده , رطوبي , نمدار , رطب

moist air : معمارى : هواى تر

moist curing : معمارى : نگهدارى مرطوب بتن

moist sugar : شکر خام ،شکر مازندران

moisten : نم کشيدن , نم زدن , نمدار کردن , نمناک کردن , تر کردن , مرطوب شدن , آغشتن , آب زدن , مرطوب کردن , نم کردن

moistened : نمزده

moisteness : ترى ،نمناکى ،رطوبت

moistness : نمناکي

moisture : نمداري

moisture determination : معمارى : تعيين رطوبت

moisture equivalent : عمران : ضريب تعادل رطوبتى

moisture tension : زيست شناسى : کشش نم

Mojahedin : مجاهدين

Mojtaba : مجتبي

moke : الاغ ،ادم کودن

Mokhtar : مختار

mola : جنين کاذب

molal volume : شيمى : حجم مولى

molality : شيمى : مولاليته

Molana Sami Al Haq : مولانا سميع الحق

molar : دندان آسياب

molar absorptivity : شيمى : ضريب جذب مولى

molar concentration : شيمى : غلطت مولى

molar enthalpy of combusion : شيمى : انتالپى مولى احتراق

molar enthalpy of formation : شيمى : انتالپى مولى تشکيل

molar entropy : شيمى : انتروپى مولى

molar entropy of fusion : شيمى : انتروپى مولى ذوب

molar entropy of vaporization : شيمى : انتروپى مولى تبخير

molar heat of combusion : شيمى : گرماى مولى احتراق

molar heat of condensation : شيمى : گرماى مولى ميعان

molar heat of crystallization : شيمى : گرماى مولى تبلور

molar heat of formation : شيمى : گرماى مولى تشکيل

molar heat of fusion : شيمى : گرماى مولى ذوب

molar heat of solution : شيمى : گرماى مولى انحلال

molar heat of sublimation : شيمى : گرماى مولى تصعيد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت
پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا
پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی
پرسشنامه چک لیست اصلاح شده اتیسم طفولیت
حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر
دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی
پرسشنامه استاندارد دینداری
رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS)
پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج
سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر
پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه
پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ
پرسشنامه مشكلات یادگیری كلورادو (CLDQ)
پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولی
پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI
مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی (TPS)
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)