لغات مشابه
moderator lamp : چراغى که ريزش نفت انرا ميتوان ميزان کرد

moderator variable : روانشناسى : متغير تعديل کننده

modern : مدرن , امروزي , نوين

modern benoni : ورزش : بنونى مدرن

modern defence : دفاع مدرن شطرنج

modern history : تاريخ معاصر

modern languages : زبانهاى امروزى ،زبانهاى اين عصر

modern pentathlon : ورزش : پنجگانه مدرن

modern poets : شعراى متاخر ( ين)

modernism : اصول تجدد , نوين گرايي

modernist : نوين گرا , نوپرداز , نوگرا , تجدد خواه

modernization : نوين گري , نوسازي , نوپردازي

modernize : نوين کردن ،بطرز نوينى دراوردن ،بروش امروزى دراوردن

modernized : متجدد

modernly : بطرز نوين

modernness : تازگى ،تجد د،برابرى با اصول امروزى ها

modest : نسبتا کم , محجوب , فروتن , عفيف , بي تصنع , حقير , با شرم , افتاده , باحياء , رزين , بي ادعا

modestly : محجويانه ،باشرم ،با ازرم ،از روى فروتنى ،با افتادگى ،با تواضع

modesty : درويشي , حجب , شکسته نفسي , حفاظ , عفت , آزرم , تواضع , فروتني , شرم

modicum : مقدار کم ،مقدار يا قسمت کوچک ،اندک

modifiability : تغيير پذيرى

modification : جرح و تعديل

modification factor : ضريب تعديل کننده

modification number (mod) : علوم نظامى : شماره نوسازى وسيله

modification of the articles : قانون ـ فقه : تغيير اساسنامه

modification order : بازرگانى : سفارش اصلاحى

modificative : (کلمه يا قضيه ) تغيير دهنده

modificatory : تغيير دهنده ،اصلاح اميز،اصلاحى ،متضمن تعديل يا اصلاح

modified milk : شيرى که اجزا ان را کم و زياد کرده بکودکان مى خوراتتد

modified stock car : ورزش : اتومبيل با بدنه کهنه و موتور جديد

modify : جرح و تعديل کردن

modillion : (معمارى )تزئينات معمارى روى قرنيس ساختمان

modish : مدپرست

modiste : کسى که کلاه وجامه زنان را ميفروشد،کلاه فروش زنانه ،کلاه دوز زنانه

modular : (ر ).وابسته به قدر مطلق ،(معمارى )مطابق اندازه يامقياس ،قايسى ،داراى قسمت هاى کوچک ،پيمانه اى

modular accounting package : کامپيوتر : برنامه پيش نوشته حسابدارى واحدى

modular coding : کامپيوتر : برنامه نويسى پيمانه اى

modular constraint : کامپيوتر : محدوديت در جابجايى تصاوير

modular design : طراحي پيمانه اي

modular program : برنامه پيمانه اى

modular range : معمارى : دامنه تغييرات مدول

modular system : سيستم پيمانه اى

modularization : کامپيوتر : پيمانه بندى

modulated : علوم هوايى : مدوله شده

modulated amplifier : الکترونيک : مرحله فزون ساز تحميلى

modulated wave : الکترونيک : موج تحميل شده

modulation : سوار سازي

modulation circuit : علوم مهندسى : مدار مدولاسيون

modulation frequency response : علوم مهندسى : پاسخ فرکانس مدولاسيون

modulation handwidth : علوم مهندسى : پهناى باند مدولاسيون

modulation system : علوم مهندسى : سيستم مدولاسيون

modulator demodulator : کامپيوتر : تلفيق کننده - تفکيک کننده

modulator electrode : الکترونيک : الکترد تحميل گر

modulator stage : علوم مهندسى : طبقه مدولاسيون

moduler ratio : عمران : نسبت مدول الاستيسيته ارماتور به مدول الاستيسيته بتن

modulo n check : مقابله به پيمانه)N(

modulo n counter : شمارنده به پيمانه)N(

modulo two sum : مجموع به پيمانه دو

modulus of incompressibility : ضريب فشار ناپذيرى

modulus of shear : علوم مهندسى : ضريب برش

modulus of stiffness : ضريب سفتى

modulus of subgrade reaction : ضريب عکس العمل

modulus of torsion : شيمى : مدول پيچشى

modulus operadi : شيوه با طرز کار

modulus vivendi : قار موقت

modulusp : قدر مطلق ،فراز خط

modus : روش ،وجه ،طرز

modus operandi : طرز کار

moebius flip : ورزش : پشتک از جلو يا عقب در پرش

mofette : بخار بدبو،دهانه اى که ازان دمه بد بو بيرون ايد

mofussil : بيرون شهر،دهات

mog : دور شدن ،عازم شدن ،دزدانه رفتن

Moghtada al Sadr : مقتدا الصدر

Moghtada Sadr : مقتدا صدر , مقتدي صدر , مقتدي الصدر

Mogul : مغول

mogul lampholder : الکترونيک : سرپيچ ترکى

mohair : پارچه موهر

Mohammad : محمد

Mohammad Akram : محمداکرم

Mohammad Bagher Hakim : محمد باقر حکيم

Mohammad El Rahmi : محمد الرمحي

Mohammad Elbaradei : محمد البرادعي

Mohammad Ghasim Fahim : محمد قسيم فهيم

Mohammad Khatami : محمد خاتمي

Mohammad Nasim : محمد نسيم

Mohammad Rafigh Tarer : محمد رفيق تارر

Mohammad Reza : محمدرضا

Mohammad Reza Nemat Zadeh : محمد رضا نعمت زاده

Mohammad Saidee Kia : محمد سعيدي کيا

Mohammed : محمد

Mohammed Ali : محمدعلي

Mohammedan : مسلمان

Mohammedan woman : مسلمه

Mohammedanism : مسلماني

mohammedanize : مسلمان کردن

Moharram : محرم

Moharram Ali : محرمعلي

mohawk : ورزش : چرخش از جلو بعقب و بعکس از روى يک پا به روى پاى ديگر

mohock : تنى ازگردن کلفت هاى اشرافى درسده هجدهم درخيابانهاى لندن اوباشى مى کردند

mohound : محمد،(بد انسان که در قرن هاى ميانه تلفظ ميشد)

mohsen : محسن - نیکویی‌کننده؛ نیکو‌کار. از نام‌های خداوند.

Mohtaram : محترم

mohur : نام سکه زر در هند برابربا 15 روپيه

moiety : قسمت مساوي

moil : کار شاق , جان کندن

moir : خارا،پارچه ،موجدار

moire distortion : کامپيوتر : بدنمايى مواره

moise pollution : کامپيوتر : الودگى نويزى

moist : نمناک , داراي رطوبت , تر , نمديده , رطوبي , نمدار , رطب

moist air : معمارى : هواى تر

moist curing : معمارى : نگهدارى مرطوب بتن

moist sugar : شکر خام ،شکر مازندران

moisten : نم کشيدن , نم زدن , نمدار کردن , نمناک کردن , تر کردن , مرطوب شدن , آغشتن , آب زدن , مرطوب کردن , نم کردن

moistened : نمزده

moisteness : ترى ،نمناکى ،رطوبت

moistness : نمناکي

moisture : نمداري

moisture determination : معمارى : تعيين رطوبت

moisture equivalent : عمران : ضريب تعادل رطوبتى

moisture tension : زيست شناسى : کشش نم

Mojahedin : مجاهدين

Mojtaba : مجتبي

moke : الاغ ،ادم کودن

Mokhtar : مختار

mola : جنين کاذب

molal volume : شيمى : حجم مولى

molality : شيمى : مولاليته

Molana Sami Al Haq : مولانا سميع الحق

molar : دندان آسياب

molar absorptivity : شيمى : ضريب جذب مولى

molar concentration : شيمى : غلطت مولى

molar enthalpy of combusion : شيمى : انتالپى مولى احتراق

molar enthalpy of formation : شيمى : انتالپى مولى تشکيل

molar entropy : شيمى : انتروپى مولى

molar entropy of fusion : شيمى : انتروپى مولى ذوب

molar entropy of vaporization : شيمى : انتروپى مولى تبخير

molar heat of combusion : شيمى : گرماى مولى احتراق

molar heat of condensation : شيمى : گرماى مولى ميعان

molar heat of crystallization : شيمى : گرماى مولى تبلور

molar heat of formation : شيمى : گرماى مولى تشکيل

molar heat of fusion : شيمى : گرماى مولى ذوب

molar heat of solution : شيمى : گرماى مولى انحلال

molar heat of sublimation : شيمى : گرماى مولى تصعيد

molar heat of vaporization : شيمى : گرماى مولى تبخير

molar mass : شيمى : جرم مولى

molar specific heat : شيمى : گرماى ويژه مولى

molar teeth : دندان آسياي بزرگ

molarity : شيمى : مولاريته

molasse : معمارى : سنگ ماسه اهکى رسدار

molasses : ملاس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت رهبری تحول
دانلود پاورپوینت ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت
دانلود پاورپوینت سازمانها و گروههای یادگیرنده (راه آینده)
سرشت پویای محیط امروزی سازمانها
دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی بستر تحول
دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان
پاورپوینت ارزش زمانی پول (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
پاورپوینت قیمت اوراق بهادار (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
دانلود پاورپوینت مخاطره و بازده (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
دانلود پاورپوینت هزینه سرمایه (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت
دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی
دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری
دانلود پاورپوینت خودپنداری
دانلود پاورپوینت خودشیفتگی (narcissism)
تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش
دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار
پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور آذر سال 91