لغات مشابه
moist air : معمارى : هواى تر

moist curing : معمارى : نگهدارى مرطوب بتن

moist sugar : شکر خام ،شکر مازندران

moisten : نم کشيدن , نم زدن , نمدار کردن , نمناک کردن , تر کردن , مرطوب شدن , آغشتن , آب زدن , مرطوب کردن , نم کردن

moistened : نمزده

moisteness : ترى ،نمناکى ،رطوبت

moistness : نمناکي

moisture : نمداري

moisture determination : معمارى : تعيين رطوبت

moisture equivalent : عمران : ضريب تعادل رطوبتى

moisture tension : زيست شناسى : کشش نم

Mojahedin : مجاهدين

Mojtaba : مجتبي

moke : الاغ ،ادم کودن

Mokhtar : مختار

mola : جنين کاذب

molal volume : شيمى : حجم مولى

molality : شيمى : مولاليته

Molana Sami Al Haq : مولانا سميع الحق

molar : دندان آسياب

molar absorptivity : شيمى : ضريب جذب مولى

molar concentration : شيمى : غلطت مولى

molar enthalpy of combusion : شيمى : انتالپى مولى احتراق

molar enthalpy of formation : شيمى : انتالپى مولى تشکيل

molar entropy : شيمى : انتروپى مولى

molar entropy of fusion : شيمى : انتروپى مولى ذوب

molar entropy of vaporization : شيمى : انتروپى مولى تبخير

molar heat of combusion : شيمى : گرماى مولى احتراق

molar heat of condensation : شيمى : گرماى مولى ميعان

molar heat of crystallization : شيمى : گرماى مولى تبلور

molar heat of formation : شيمى : گرماى مولى تشکيل

molar heat of fusion : شيمى : گرماى مولى ذوب

molar heat of solution : شيمى : گرماى مولى انحلال

molar heat of sublimation : شيمى : گرماى مولى تصعيد

molar heat of vaporization : شيمى : گرماى مولى تبخير

molar mass : شيمى : جرم مولى

molar specific heat : شيمى : گرماى ويژه مولى

molar teeth : دندان آسياي بزرگ

molarity : شيمى : مولاريته

molasse : معمارى : سنگ ماسه اهکى رسدار

molasses : ملاس

mold : کپک قارچي , قالب

mold cavity : علوم مهندسى : حفره قالب

mold drying oven : علوم مهندسى : کوره خشک گردانى قالبى

mold etc : کود دادن ،خاکى کردن ،پرمک ،بوزک

mold making equipment : علوم مهندسى : تجهيزات قالب سازى

Moldavia : ملداوي

molded plastics : علوم مهندسى : ماده پرسى

molder : علوم مهندسى : قالب گير

molding : شيمى : قالبگيرى

molding box : علوم مهندسى : جعبه قالب گيرى

molding machine : علوم مهندسى : دستگاه قالب گيرى

molding sand : علوم مهندسى : ماسه قالب گيرى

molding sand preparation plant : علوم مهندسى : واحد تهيه ماسه قالب گيرى

molding shop : علوم مهندسى : کارگاه قالب گيرى

moldy : کپک زدگى ،بوزک

mole : خال

mole cricket : آب دزدک , آبدزدک

mole fraction : شيمى : کسر مولکولى

mole hill : توده خاکى که کوش کور زير زمينى هنگام کندن زمين درست مى کند

mole ratio : شيمى : نسبت مولى

molecular : مولکولي

molecular absorption : شيمى : جذب مولکولى

molecular alignment : شيمى : صف بندى مولکولى

molecular attracticm : کشش ميان ذره ها،جاده ذرات

molecular beam : شيمى : باريکه مولکولى

molecular computer : کامپيوتر مولکولي

molecular concentration : شيمى : غلظت مولکولى

molecular crystal : شيمى : بلور مولکولى

molecular dipole moment : شيمى : گشتاور دو قطبى مولکولى

molecular dispersion : شيمى : پاشندگى مولکولى

molecular distillation : شيمى : تقطير مولکولى

molecular flow : علوم هوايى : جريان مولکولى

molecular formula : شيمى : فرمول مولکولى

molecular indentification number : شيمى : عدد شناسايى مولکولى

molecular ion : شيمى : يون مولکولى

molecular model : شيمى : الگوى مولکولى

molecular orbital : شيمى : اوربيتال مولکولى

molecular packing : شيمى : به هم فشردگى مولکولى

molecular paramagnetism : شيمى : پارامغناطيس مولکولى

molecular physics : شيمى : فيزيک مولکولى

molecular polarizability : شيمى : قطبش پذيرى مولکولى

molecular probes : شيمى : رديابهاى مولکولى

molecular rotation : شيمى : چرخش مولکولى

molecular sieve : شيمى : الک مولکولى

molecular spectroscopy : شيمى : طيف بينى مولکولى

molecular spectrum : شيمى : طيف مولکولى

molecular still : شيمى : دستگاه تقطير مولکولى

molecular structure : شيمى : ساختار مولکولى

molecular theory : شيمى : نظريه مولکولى

molecular vibration : شيمى : ارتعاش مولکولى

molecular volume : شيمى : حجم مولکولى

molecular weght : وزن مولکولي

molecular weight determination : شيمى : تعيين وزن مولکولى

molecular weight distribution : شيمى : توزيع وزن مولکولى

molecularity : شيمى : مولکولاريته

molecule : مولکول , ملکول , مولکل

molehill : توده خاکى که موش کور زير زمينى درست ميکند،(مجز )تپه کوچک

moleskin : جامه و بويژه شلوارى که ازپوست کورموش ومانندان درست ميکنند

molest : دست مالي کردن

Molest : آسیب رساندن ، حمله کردن

Molest : آسیب رساندن ، حمله کردن

molif : مايه اصلى ،شکل نمايان ،شکل عمده

molify : فرو نشاندن ،نرم کردن

moll : زن جوان ،کلفت ،فاحشه

moller attack : ورزش : حمله مولر در جوئوکوپيانو شطرنج

mollification : تسکين ،دلجويى ،نرم کردن

mollifier : ارام ده ،فرونشان ،نرم ساز

mollusc : )mollusk(جانور نرم تن ،حلزون

Mollusca : نرم تنان

molluscan : نرم تن

molluscoid : شبيه نرم تن

molluscous : نرم تن ،وابسته به نرم تنان

mollusk : نرم تن

molly : مرد زن صفت ،مرد بى غيرت ،مختث

mollycoddle : ادم ناز پرورده ،شخص زن صفت ،ناز کشيدن

moloch : بت کنعانى ،يکجور سوسمار استراليايى

Molotov : مولوتف

Molotov cocktail : کوکتل مولوتف

molt : تولک رفتن , پر ريختن

molten : گداخته

molten bath : علوم مهندسى : حمام ذوب فلزات

molten metal pressure welding : علوم مهندسى : روش جوشکارى ذوبى - فشارى

molten metal welding : علوم مهندسى : جوشکارى ريختگى

molter : پر ريز

moly : (گ.ش ).سير زرد اروپايى

molybdous : سرب دار

molyebdenum : علوم هوايى : موليبدن

mom : مام

Mombasa : مومباسا

mome : ادم ساکت وگيج ،ابله

moment : عزم , لحضه , دم , زمان , گشتاور , موقع

moment arm : علوم هوايى : بازوى گشتاور

moment at fixed ends : معمارى : لنگر سر گيردار تير

moment coefficient : علوم هوايى : ضريب گشتاور

moment diagrams byparts : عمران : دياگرام لنگر خمشى جزء به جزء

moment distribution method : عمران : روش توزيع لنگر

moment equation : معمارى : معادله لنگر

moment index : علوم هوايى : نماى گشتاور

moment of a dipole : الکترونيک : گشتاور دو قطبى

moment of a force : عمران : گشتاور يک نيرو

moment of a magnet : الکترونيک : گشتاور مغناطيسى

moment of force : شيمى : گشتاور نيرو

moment of resistence : عمران : لنگر مقاوم

momentarilaly : دم بدم ،ان به ان

momentarily : دم بدم ،ان باان ،لحظه لحظه ،يک لحظه ،بطورانى يا زودگذر

momentariness : زودگذري

momentary : زود گذر

momently : دم بدم ،هر لحظه

momentous : مهم ،خطير،واجب ،با اهميت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری