لغات مشابه
monatomic : يک ذره اى ،داراى يک جوهر فرد

monaural : يک صوتي

monaural hearing : روانشناسى : شنوايى يک گوشى

monaxial : يک اسه ،يک محورى

mond process : شيمى : فرايند موند

Monday : دوشنبه , روز دوشنبه

Monday night : دوشنبه شب

mondayish : بيحال در روز دوشنبه ،بواسطه بيکارى يکشنبه ،خسته از کار

monecioius : ( )monoecious(زيست شناسى )نر وماده ،يک پايه ،خنثى

monel : علوم هوايى : الياژى از نيکل و کبالت که در برابر خوردگى مقاوم است

monel metal : الکترونيک : مونل متال

monestrous : داراى يک مرحله فحليت در سال

monetary : مالي , پولي

monetary assets : بازرگانى : دارائى هاى پولى

monetary authorities : بازرگانى : مقامات پولى

monetary economy : بازرگانى : اقتصاد پولى

monetary incentive : روانشناسى : مشوق پولى

monetary inflation : بازرگانى : تورم پولى

monetary instruments : بازرگانى : ابزارهاى پولى

monetary reserves : بازرگانى : ذخائر پولى

monetary restriction : بازرگانى : محدوديت پولى

monetary sector : بازرگانى : بخش پولى

monetary stand : عيار قانونى مسکوکات

monetary system : بازرگانى : سيستم پولى

monetary targets : بازرگانى : اهداف پولى

monetary unit : واحد پول

monetary value : بازرگانى : ارزش پولى

monetize : بصورت پول در اوردن

money : سکه برو , پول , مسکوک

money and banking : بازرگانى : پول و بانکدارى

money back : بازرگانى : تضمين پرداخت

money bag : کيسه ،کيف ،(پول ) دارايى ،دولت ،ادم خر پول

money box : صندوق دستگيرى ،صندوق اعانه ،غلک

money capital : بازرگانى : سرمايه پولى

money exchange : صرفخانه

money flow : بازرگانى : جريان پول

money for 2 months : دوماه است

money functions : بازرگانى : وظائف پول

money grubber : مال اندوز،لئيم

money hungry : تشنه ثروت

money in circulation : بازرگانى : پول در گردش

money laundering : پول شويي

money loving : ثروت پرستي

money maker : پول گرد کردن

money making : پول گرد کن ،پول بهم زدن ،پول جمع کنى ،پول بهم زنى

money matters : امور پولى

money multiplier : بازرگانى : ضريب بهم فزاينده پول

money of account : پول محاسباتى

money on d. : پول سپرده ،وجه امانعى

money order : حواله , برات

money player : ورزش : ارائه کننده بهترين بازى در موقعيتهاى دشوار

money pot : غلک ،دخل

money rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره پولى

money refund offer : بازرگانى : فروش قابل پس دادن

money spinner : کارتنه کوچک که انرا نشانه خوشبختى و وسيله پيدا شدن پول ميدانند

money supply : بازرگانى : عرضه پول

money till : دخل پول

money wage : بازرگانى : مزد پولى

money worshipper : سيم پرست

money worth : برابر پول ،بهاى پول ،پول بها،چيزى که بپول بيزرد

money lender : پول وام ده

money off offer : بازرگانى : فروش با تخفيف

moneyary : پولى

moneybags : کيف پول ،ثروت

moneyed : پول دار،پولى

moneyed interest : (گروه ) پول داران

moneyless : بى پول

mongamist : طرفدار داشتن يک همسر،يک زنه يا يک شوهره

monger : فروشنده ،دلال ،تاجر،بازرگان ،فروختن

mongoi : مغول ،اهل مغولستان

Mongol : مغول

Mongolia : مغولستان

Mongolian : مغولي

mongoloid : وابسته بمرض بلاهت مغولى

mongoose : (ج.ش ).نمس هندى ،ميمون پوزه دراز

mongoose or mun : نمس هندى ،که مارهاى زهردارمى کشد و بخودش اسيبى نميرسد

mongram : طغرا

mongrel : دورگه ،دو تخمه ،پست نژاد

mongst : ميان ،درزمره ،از جمله

monial : تنگ سفيد

monies : پول ها،مسکوکات ،وجوهات

moniliform : مثل دانه هاى تسبيح ،دانه دانه ،داراى فواصل دانه وار

Monir : منير

Monireh : منيره

monist : روانشناسى : وحدت گرا

monition : اخطار،اندرز،اگاهى

monitive : اخطارى ،اندرز اميز

monitor : تحت نظر گرفتن , مبصر , تحتنظر گرفتن

monitor program : برنامه مبصر

monitor roof : معمارى : بام فانوسى

monitor routine : روال مبصر

monitor system : سيستم مبصر

monitor unit : واحد مبصر

monitorial : وابسته به ( وظيفه ) مبصر،اخطار اميز،اندرزاميز

monitoring : گوشياري

monitorship : مبصرى ،ناصحى

monitory : وابسته به اخطار يا اگاهى يا انگيزه

monitress : مبصر،خليفه ،اندرز گر،ناصح ،يادبرگ ،تذکاريه

monk : راهب , صومعه نشين , رهبان

monkery : زندگى راهبى ،ايين رهبانيت

monkey : ميمون , بوزينه

monkey business : کچلک بازى

monkey face : علوم دريايى : - three eyed union plate

monkey hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست با يک دست

monkey jacket : نيمتنه کوتاه و چسبانى که ملوانان مى پوشند

monkey trick : حيله ،شيطنت

monkeyish : بوزينه خو،ميمون صفت

monkeyishness : ميمون صفتى

monkeyshine : حقه ،حيله ،بامبول)prank(

monkhood dress : جامه( ويژه ) راهبان

monkish : راهب اسا،راهب صفت ،در خور رهبان ،ويژه راهبان

monkishness : راهب خويى

monkosh manners : اطوار راهبى

monnolingual : يک زبانى ،فقط به يک زبان

monoacid : )monacid(يک اسيدى

monoatomic : علوم مهندسى : يک اتمى

monoatomic gas : شيمى : گاز تک اتمى

monoatomic molecule : شيمى : مولکول تک اتمى

monoatomic solid : شيمى : جامد تک اتمى

monobasic : يک جزايدروژن عوض شدنى

monocapped octahedron : شيمى : هشت وجهى تک کلاهکى

monocarp : تک بر چه

monocarpic or pous : يک بار ميوه دهنده

monocephalous : تک سر

monoceros : نجوم : تکشاخ

monochord : الت يک سيمه که براى نمايش نسبت ميان صداهاى موسيقى بکار ميرود

monochromaticit : شيمى : تکفامى

monochromatism : روانشناسى : بينايى تک فامى

monochromator : شيمى : تکفامساز

monochrome : الکترونيک : تک فام

monochrome channel : الکترونيک : کانال تکرنگ

monochrome display adapter : کامپيوتر : اداپتور نمايش تک رنگ

monochrome signal : الکترونيک : پيام تکرنگ

monocle : عينک يک چشمى

monoclinal : داراى يک شيب

monocline : معمارى : تکشيب

monoclinic system : شيمى : دستگاه تک شيب

monoclinous : نر و ماده ،دوچشمه

monocotyledon : گياه تک لپه

monocotyledonous : تک لپه

monocracy : حکومت مستقل يا انفرادى

monocular : يک چشمى ،ويژه يک چشم

monocular deprivation : روانشناسى : محروميت يک چشمى

monocular vision : روانشناسى : بينايى يک چشمى

monocule : جانور يک چشم

monoculture : زيست شناسى : تک کاشت

monocycle : يک چرخه

monocyclic alternator : الکترونيک : تناوبگر همدور

monocyclic system : الکترونيک : دستگاه تکدور

monocyte : تک هسته اي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری