لغات مشابه
monel metal : الکترونيک : مونل متال

monestrous : داراى يک مرحله فحليت در سال

monetary : مالي , پولي

monetary assets : بازرگانى : دارائى هاى پولى

monetary authorities : بازرگانى : مقامات پولى

monetary economy : بازرگانى : اقتصاد پولى

monetary incentive : روانشناسى : مشوق پولى

monetary inflation : بازرگانى : تورم پولى

monetary instruments : بازرگانى : ابزارهاى پولى

monetary reserves : بازرگانى : ذخائر پولى

monetary restriction : بازرگانى : محدوديت پولى

monetary sector : بازرگانى : بخش پولى

monetary stand : عيار قانونى مسکوکات

monetary system : بازرگانى : سيستم پولى

monetary targets : بازرگانى : اهداف پولى

monetary unit : واحد پول

monetary value : بازرگانى : ارزش پولى

monetize : بصورت پول در اوردن

money : سکه برو , پول , مسکوک

money and banking : بازرگانى : پول و بانکدارى

money back : بازرگانى : تضمين پرداخت

money bag : کيسه ،کيف ،(پول ) دارايى ،دولت ،ادم خر پول

money box : صندوق دستگيرى ،صندوق اعانه ،غلک

money capital : بازرگانى : سرمايه پولى

money exchange : صرفخانه

money flow : بازرگانى : جريان پول

money for 2 months : دوماه است

money functions : بازرگانى : وظائف پول

money grubber : مال اندوز،لئيم

money hungry : تشنه ثروت

money in circulation : بازرگانى : پول در گردش

money laundering : پول شويي

money loving : ثروت پرستي

money maker : پول گرد کردن

money making : پول گرد کن ،پول بهم زدن ،پول جمع کنى ،پول بهم زنى

money matters : امور پولى

money multiplier : بازرگانى : ضريب بهم فزاينده پول

money of account : پول محاسباتى

money on d. : پول سپرده ،وجه امانعى

money order : حواله , برات

money player : ورزش : ارائه کننده بهترين بازى در موقعيتهاى دشوار

money pot : غلک ،دخل

money rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره پولى

money refund offer : بازرگانى : فروش قابل پس دادن

money spinner : کارتنه کوچک که انرا نشانه خوشبختى و وسيله پيدا شدن پول ميدانند

money supply : بازرگانى : عرضه پول

money till : دخل پول

money wage : بازرگانى : مزد پولى

money worshipper : سيم پرست

money worth : برابر پول ،بهاى پول ،پول بها،چيزى که بپول بيزرد

money lender : پول وام ده

money off offer : بازرگانى : فروش با تخفيف

moneyary : پولى

moneybags : کيف پول ،ثروت

moneyed : پول دار،پولى

moneyed interest : (گروه ) پول داران

moneyless : بى پول

mongamist : طرفدار داشتن يک همسر،يک زنه يا يک شوهره

monger : فروشنده ،دلال ،تاجر،بازرگان ،فروختن

mongoi : مغول ،اهل مغولستان

Mongol : مغول

Mongolia : مغولستان

Mongolian : مغولي

mongoloid : وابسته بمرض بلاهت مغولى

mongoose : (ج.ش ).نمس هندى ،ميمون پوزه دراز

mongoose or mun : نمس هندى ،که مارهاى زهردارمى کشد و بخودش اسيبى نميرسد

mongram : طغرا

mongrel : دورگه ،دو تخمه ،پست نژاد

mongst : ميان ،درزمره ،از جمله

monial : تنگ سفيد

monies : پول ها،مسکوکات ،وجوهات

moniliform : مثل دانه هاى تسبيح ،دانه دانه ،داراى فواصل دانه وار

Monir : منير

Monireh : منيره

monist : روانشناسى : وحدت گرا

monition : اخطار،اندرز،اگاهى

monitive : اخطارى ،اندرز اميز

monitor : تحت نظر گرفتن , مبصر , تحتنظر گرفتن

monitor program : برنامه مبصر

monitor roof : معمارى : بام فانوسى

monitor routine : روال مبصر

monitor system : سيستم مبصر

monitor unit : واحد مبصر

monitorial : وابسته به ( وظيفه ) مبصر،اخطار اميز،اندرزاميز

monitoring : گوشياري

monitorship : مبصرى ،ناصحى

monitory : وابسته به اخطار يا اگاهى يا انگيزه

monitress : مبصر،خليفه ،اندرز گر،ناصح ،يادبرگ ،تذکاريه

monk : راهب , صومعه نشين , رهبان

monkery : زندگى راهبى ،ايين رهبانيت

monkey : ميمون , بوزينه

monkey business : کچلک بازى

monkey face : علوم دريايى : - three eyed union plate

monkey hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست با يک دست

monkey jacket : نيمتنه کوتاه و چسبانى که ملوانان مى پوشند

monkey trick : حيله ،شيطنت

monkeyish : بوزينه خو،ميمون صفت

monkeyishness : ميمون صفتى

monkeyshine : حقه ،حيله ،بامبول)prank(

monkhood dress : جامه( ويژه ) راهبان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی irreverence , معنی irreverend , معنی irreverent , معنی irreverential , معنی irreverently , معنی irreversibility , معنی irreversible , معنی irreversible damage , معنی irreversible process , معنی irreversible reaction , معنی irreversible steels , معنی irreversibly , معنی irrevocability , معنی irrevocable , معنی irrevocable contract , معنی irrevocable credit , معنی irrevocable divorce , معنی irrevocable letter of credit , معنی irrevocably , معنی irrigable , معنی irrigable area , معنی irrigate , معنی irrigated , معنی irrigated farming , معنی irrigation , معنی irrigation consumption , معنی irrigation requirement , معنی irrigation system , معنی irrigational , معنی irrigational schemes , معنی irrigationist , معنی irrigative , معنی irrigator , معنی irriguous , معنی irrision , معنی irritability , معنی irritable , معنی irritably , معنی irritament , معنی irritancy , معنی irritant , معنی irritate , معنی irritated , معنی irritating , معنی irritatingly , معنی irritation , معنی irritative , معنی irriversible , معنی irrotational field , معنی irrupt , معنی irruption , معنی irruptive , معنی is , معنی is a monetary sign , معنی is he a the wiser for it , معنی is he still single? , معنی is intervocalic , معنی is it not (so) , معنی is of a wide distribution , معنی is on the wane , معنی is that her , معنی is that so? , معنی is there , معنی is these a at the door , معنی Isaac , معنی isabel , معنی isabellin , معنی isagoge , معنی isagogic , معنی isagogics , معنی isagon , معنی isaiah , معنی isaias , معنی isaid in my last , معنی isallobar , معنی isallobaric , معنی isam , معنی isatin , معنی iscariot , معنی ischaemia , معنی ischiadic , معنی ischium , معنی ischmia , معنی ischuretic , معنی ischuria , معنی isdomerphous series , معنی isenergic , معنی isentropic , معنی isentropic process ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز