لغات مشابه
monetary economy : بازرگانى : اقتصاد پولى

monetary incentive : روانشناسى : مشوق پولى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: