لغات مشابه
monetary reserves : بازرگانى : ذخائر پولى

monetary restriction : بازرگانى : محدوديت پولى

monetary sector : بازرگانى : بخش پولى

monetary stand : عيار قانونى مسکوکات

monetary system : بازرگانى : سيستم پولى

monetary targets : بازرگانى : اهداف پولى

monetary unit : واحد پول

monetary value : بازرگانى : ارزش پولى

monetize : بصورت پول در اوردن

money : سکه برو , پول , مسکوک

money and banking : بازرگانى : پول و بانکدارى

money back : بازرگانى : تضمين پرداخت

money bag : کيسه ،کيف ،(پول ) دارايى ،دولت ،ادم خر پول

money box : صندوق دستگيرى ،صندوق اعانه ،غلک

money capital : بازرگانى : سرمايه پولى

money exchange : صرفخانه

money flow : بازرگانى : جريان پول

money for 2 months : دوماه است

money functions : بازرگانى : وظائف پول

money grubber : مال اندوز،لئيم

money hungry : تشنه ثروت

money in circulation : بازرگانى : پول در گردش

money laundering : پول شويي

money loving : ثروت پرستي

money maker : پول گرد کردن

money making : پول گرد کن ،پول بهم زدن ،پول جمع کنى ،پول بهم زنى

money matters : امور پولى

money multiplier : بازرگانى : ضريب بهم فزاينده پول

money of account : پول محاسباتى

money on d. : پول سپرده ،وجه امانعى

money order : حواله , برات

money player : ورزش : ارائه کننده بهترين بازى در موقعيتهاى دشوار

money pot : غلک ،دخل

money rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره پولى

money refund offer : بازرگانى : فروش قابل پس دادن

money spinner : کارتنه کوچک که انرا نشانه خوشبختى و وسيله پيدا شدن پول ميدانند

money supply : بازرگانى : عرضه پول

money till : دخل پول

money wage : بازرگانى : مزد پولى

money worshipper : سيم پرست

money worth : برابر پول ،بهاى پول ،پول بها،چيزى که بپول بيزرد

money lender : پول وام ده

money off offer : بازرگانى : فروش با تخفيف

moneyary : پولى

moneybags : کيف پول ،ثروت

moneyed : پول دار،پولى

moneyed interest : (گروه ) پول داران

moneyless : بى پول

mongamist : طرفدار داشتن يک همسر،يک زنه يا يک شوهره

monger : فروشنده ،دلال ،تاجر،بازرگان ،فروختن

mongoi : مغول ،اهل مغولستان

Mongol : مغول

Mongolia : مغولستان

Mongolian : مغولي

mongoloid : وابسته بمرض بلاهت مغولى

mongoose : (ج.ش ).نمس هندى ،ميمون پوزه دراز

mongoose or mun : نمس هندى ،که مارهاى زهردارمى کشد و بخودش اسيبى نميرسد

mongram : طغرا

mongrel : دورگه ،دو تخمه ،پست نژاد

mongst : ميان ،درزمره ،از جمله

monial : تنگ سفيد

monies : پول ها،مسکوکات ،وجوهات

moniliform : مثل دانه هاى تسبيح ،دانه دانه ،داراى فواصل دانه وار

Monir : منير

Monireh : منيره

monist : روانشناسى : وحدت گرا

monition : اخطار،اندرز،اگاهى

monitive : اخطارى ،اندرز اميز

monitor : تحت نظر گرفتن , مبصر , تحتنظر گرفتن

monitor program : برنامه مبصر

monitor roof : معمارى : بام فانوسى

monitor routine : روال مبصر

monitor system : سيستم مبصر

monitor unit : واحد مبصر

monitorial : وابسته به ( وظيفه ) مبصر،اخطار اميز،اندرزاميز

monitoring : گوشياري

monitorship : مبصرى ،ناصحى

monitory : وابسته به اخطار يا اگاهى يا انگيزه

monitress : مبصر،خليفه ،اندرز گر،ناصح ،يادبرگ ،تذکاريه

monk : راهب , صومعه نشين , رهبان

monkery : زندگى راهبى ،ايين رهبانيت

monkey : ميمون , بوزينه

monkey business : کچلک بازى

monkey face : علوم دريايى : - three eyed union plate

monkey hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست با يک دست

monkey jacket : نيمتنه کوتاه و چسبانى که ملوانان مى پوشند

monkey trick : حيله ،شيطنت

monkeyish : بوزينه خو،ميمون صفت

monkeyishness : ميمون صفتى

monkeyshine : حقه ،حيله ،بامبول)prank(

monkhood dress : جامه( ويژه ) راهبان

monkish : راهب اسا،راهب صفت ،در خور رهبان ،ويژه راهبان

monkishness : راهب خويى

monkosh manners : اطوار راهبى

monnolingual : يک زبانى ،فقط به يک زبان

monoacid : )monacid(يک اسيدى

monoatomic : علوم مهندسى : يک اتمى

monoatomic gas : شيمى : گاز تک اتمى

monoatomic molecule : شيمى : مولکول تک اتمى

monoatomic solid : شيمى : جامد تک اتمى

monobasic : يک جزايدروژن عوض شدنى

monocapped octahedron : شيمى : هشت وجهى تک کلاهکى

monocarp : تک بر چه

monocarpic or pous : يک بار ميوه دهنده

monocephalous : تک سر

monoceros : نجوم : تکشاخ

monochord : الت يک سيمه که براى نمايش نسبت ميان صداهاى موسيقى بکار ميرود

monochromaticit : شيمى : تکفامى

monochromatism : روانشناسى : بينايى تک فامى

monochromator : شيمى : تکفامساز

monochrome : الکترونيک : تک فام

monochrome channel : الکترونيک : کانال تکرنگ

monochrome display adapter : کامپيوتر : اداپتور نمايش تک رنگ

monochrome signal : الکترونيک : پيام تکرنگ

monocle : عينک يک چشمى

monoclinal : داراى يک شيب

monocline : معمارى : تکشيب

monoclinic system : شيمى : دستگاه تک شيب

monoclinous : نر و ماده ،دوچشمه

monocotyledon : گياه تک لپه

monocotyledonous : تک لپه

monocracy : حکومت مستقل يا انفرادى

monocular : يک چشمى ،ويژه يک چشم

monocular deprivation : روانشناسى : محروميت يک چشمى

monocular vision : روانشناسى : بينايى يک چشمى

monocule : جانور يک چشم

monoculture : زيست شناسى : تک کاشت

monocycle : يک چرخه

monocyclic alternator : الکترونيک : تناوبگر همدور

monocyclic system : الکترونيک : دستگاه تکدور

monocyte : تک هسته اي

monodactylous : يک انگشتى ،تک انگشت ،يک ناخنه

monodelphia : پستاندران يک زهدانى

monodentate ligand : شيمى : ليگاند تک دندانه

monodic : نوحه اى ،يک اهنگ ،يک نواخت ،هم صدا

monodispersive : شيمى : تک پاشنده

monodist : نوحه سرا

monody : سرود عزا , نوحه

monoecious : ( )monecioius(زيست شناسى )نر وماده ،يک پايه ،خنثى

monofil : )monofilament(تاريا رشته واحد تاب نخورده

monofuel : علوم هوايى : سوختى که بتنهايى و بدون نياز به هوا يا اکسيدکننده ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد

monogamist : قانون ـ فقه : مرد يا زنى که در ان واحد بيش يک همسر ندارد

monogamy : يک شوهري , تک گاني , يک زني

monogenesis : داراى يک ريشه يا اصل بودن

monogenic : داراى يک ريشه واصل ،داراى ريشه واصل مشترک ،بوجود امده از يک پدر ومادر

monogenism : عقيده باينکه همه تژادهاى ادمى از يک تخم هستند

monoglot : يک زبان دان

monogram : امضاي هنري

monogrammatic : داراى رمز حروفى ،رمزى

monograph : ويژه نگاشت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
مقاله درمورد بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM
مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان
مقاله درمورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان
مقاله درمورد بهینه‌سازی و معرفی انواع مختلف روش‌های آن
مقاله در مورد استاندارد ایزو 14001
مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش
تحقیق درباره تنش
طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه
مقاله درباره چالش های مسكن و تراكم ساختمانی
مقاله درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله
مجموعه كامل گزارش كار آزمایشگاه بتن - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشكار
مجموعه كامل گزارش كار آزمایشگاه مكانیك خاك - رشته مهندسی عمران-یازده گزارشكار
مقاله درباره چگونه یك ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم
مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مركزی تجارتی دنیا WTC
مقاله درباره مکانیک خاک
تحقیق درباره خاكبرداری
تحقیق درباره خواص بتن
مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری