لغات مشابه
monetary value : بازرگانى : ارزش پولى

monetize : بصورت پول در اوردن

money : سکه برو , پول , مسکوک

money and banking : بازرگانى : پول و بانکدارى

money back : بازرگانى : تضمين پرداخت

money bag : کيسه ،کيف ،(پول ) دارايى ،دولت ،ادم خر پول

money box : صندوق دستگيرى ،صندوق اعانه ،غلک

money capital : بازرگانى : سرمايه پولى

money exchange : صرفخانه

money flow : بازرگانى : جريان پول

money for 2 months : دوماه است

money functions : بازرگانى : وظائف پول

money grubber : مال اندوز،لئيم

money hungry : تشنه ثروت

money in circulation : بازرگانى : پول در گردش

money laundering : پول شويي

money loving : ثروت پرستي

money maker : پول گرد کردن

money making : پول گرد کن ،پول بهم زدن ،پول جمع کنى ،پول بهم زنى

money matters : امور پولى

money multiplier : بازرگانى : ضريب بهم فزاينده پول

money of account : پول محاسباتى

money on d. : پول سپرده ،وجه امانعى

money order : حواله , برات

money player : ورزش : ارائه کننده بهترين بازى در موقعيتهاى دشوار

money pot : غلک ،دخل

money rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره پولى

money refund offer : بازرگانى : فروش قابل پس دادن

money spinner : کارتنه کوچک که انرا نشانه خوشبختى و وسيله پيدا شدن پول ميدانند

money supply : بازرگانى : عرضه پول

money till : دخل پول

money wage : بازرگانى : مزد پولى

money worshipper : سيم پرست

money worth : برابر پول ،بهاى پول ،پول بها،چيزى که بپول بيزرد

money lender : پول وام ده

money off offer : بازرگانى : فروش با تخفيف

moneyary : پولى

moneybags : کيف پول ،ثروت

moneyed : پول دار،پولى

moneyed interest : (گروه ) پول داران

moneyless : بى پول

mongamist : طرفدار داشتن يک همسر،يک زنه يا يک شوهره

monger : فروشنده ،دلال ،تاجر،بازرگان ،فروختن

mongoi : مغول ،اهل مغولستان

Mongol : مغول

Mongolia : مغولستان

Mongolian : مغولي

mongoloid : وابسته بمرض بلاهت مغولى

mongoose : (ج.ش ).نمس هندى ،ميمون پوزه دراز

mongoose or mun : نمس هندى ،که مارهاى زهردارمى کشد و بخودش اسيبى نميرسد

mongram : طغرا

mongrel : دورگه ،دو تخمه ،پست نژاد

mongst : ميان ،درزمره ،از جمله

monial : تنگ سفيد

monies : پول ها،مسکوکات ،وجوهات

moniliform : مثل دانه هاى تسبيح ،دانه دانه ،داراى فواصل دانه وار

Monir : منير

Monireh : منيره

monist : روانشناسى : وحدت گرا

monition : اخطار،اندرز،اگاهى

monitive : اخطارى ،اندرز اميز

monitor : تحت نظر گرفتن , مبصر , تحتنظر گرفتن

monitor program : برنامه مبصر

monitor roof : معمارى : بام فانوسى

monitor routine : روال مبصر

monitor system : سيستم مبصر

monitor unit : واحد مبصر

monitorial : وابسته به ( وظيفه ) مبصر،اخطار اميز،اندرزاميز

monitoring : گوشياري

monitorship : مبصرى ،ناصحى

monitory : وابسته به اخطار يا اگاهى يا انگيزه

monitress : مبصر،خليفه ،اندرز گر،ناصح ،يادبرگ ،تذکاريه

monk : راهب , صومعه نشين , رهبان

monkery : زندگى راهبى ،ايين رهبانيت

monkey : ميمون , بوزينه

monkey business : کچلک بازى

monkey face : علوم دريايى : - three eyed union plate

monkey hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست با يک دست

monkey jacket : نيمتنه کوتاه و چسبانى که ملوانان مى پوشند

monkey trick : حيله ،شيطنت

monkeyish : بوزينه خو،ميمون صفت

monkeyishness : ميمون صفتى

monkeyshine : حقه ،حيله ،بامبول)prank(

monkhood dress : جامه( ويژه ) راهبان

monkish : راهب اسا،راهب صفت ،در خور رهبان ،ويژه راهبان

monkishness : راهب خويى

monkosh manners : اطوار راهبى

monnolingual : يک زبانى ،فقط به يک زبان

monoacid : )monacid(يک اسيدى

monoatomic : علوم مهندسى : يک اتمى

monoatomic gas : شيمى : گاز تک اتمى

monoatomic molecule : شيمى : مولکول تک اتمى

monoatomic solid : شيمى : جامد تک اتمى

monobasic : يک جزايدروژن عوض شدنى

monocapped octahedron : شيمى : هشت وجهى تک کلاهکى

monocarp : تک بر چه

monocarpic or pous : يک بار ميوه دهنده

monocephalous : تک سر

monoceros : نجوم : تکشاخ

monochord : الت يک سيمه که براى نمايش نسبت ميان صداهاى موسيقى بکار ميرود

monochromaticit : شيمى : تکفامى

monochromatism : روانشناسى : بينايى تک فامى

monochromator : شيمى : تکفامساز

monochrome : الکترونيک : تک فام

monochrome channel : الکترونيک : کانال تکرنگ

monochrome display adapter : کامپيوتر : اداپتور نمايش تک رنگ

monochrome signal : الکترونيک : پيام تکرنگ

monocle : عينک يک چشمى

monoclinal : داراى يک شيب

monocline : معمارى : تکشيب

monoclinic system : شيمى : دستگاه تک شيب

monoclinous : نر و ماده ،دوچشمه

monocotyledon : گياه تک لپه

monocotyledonous : تک لپه

monocracy : حکومت مستقل يا انفرادى

monocular : يک چشمى ،ويژه يک چشم

monocular deprivation : روانشناسى : محروميت يک چشمى

monocular vision : روانشناسى : بينايى يک چشمى

monocule : جانور يک چشم

monoculture : زيست شناسى : تک کاشت

monocycle : يک چرخه

monocyclic alternator : الکترونيک : تناوبگر همدور

monocyclic system : الکترونيک : دستگاه تکدور

monocyte : تک هسته اي

monodactylous : يک انگشتى ،تک انگشت ،يک ناخنه

monodelphia : پستاندران يک زهدانى

monodentate ligand : شيمى : ليگاند تک دندانه

monodic : نوحه اى ،يک اهنگ ،يک نواخت ،هم صدا

monodispersive : شيمى : تک پاشنده

monodist : نوحه سرا

monody : سرود عزا , نوحه

monoecious : ( )monecioius(زيست شناسى )نر وماده ،يک پايه ،خنثى

monofil : )monofilament(تاريا رشته واحد تاب نخورده

monofuel : علوم هوايى : سوختى که بتنهايى و بدون نياز به هوا يا اکسيدکننده ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد

monogamist : قانون ـ فقه : مرد يا زنى که در ان واحد بيش يک همسر ندارد

monogamy : يک شوهري , تک گاني , يک زني

monogenesis : داراى يک ريشه يا اصل بودن

monogenic : داراى يک ريشه واصل ،داراى ريشه واصل مشترک ،بوجود امده از يک پدر ومادر

monogenism : عقيده باينکه همه تژادهاى ادمى از يک تخم هستند

monoglot : يک زبان دان

monogram : امضاي هنري

monogrammatic : داراى رمز حروفى ،رمزى

monograph : ويژه نگاشت

monographist : نويسنده شرح مفصل در باره يک موضوع

monogynous : تک گزين

monohalid : شيمى : مونوهاليد

monohull : ورزش : قايق با يک بدنه

monohydric : شيمى : مونوهيدريک

monohydric alcohol : شيمى : مونوهيدريک الکل

monolater : قائل بچند خداو پرستنده يکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود تحقیق مالیه عمومی 40 ص
دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده 24 ص
دانلود تحقیق مالیه 2 - 16 ص
دانلود تحقیق ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد 42 ص
دانلود تحقیق ماهیت حقوقی وصیت 42 ص
دانلود تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص
دانلود تحقیق مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان 22 ص
دانلود تحقیق مبدلهای آنالوگ به دیجیتال 11ص
دانلود تحقیق مبنا و هدف حقوق
دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی 10 ص
دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص
دانلود تحقیق مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف 38 ص
دانلود تحقیق مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی از آغاز تا پایان سال 1378 - 17 ص
دانلود تحقیق محتوای عنصر کم مقدار در جوجه های عفونی شده با Ascaridia ga
دانلود تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 118 ص
دانلود تحقیق محصولات آلكالین در تغییر شكل دادن پپتان بسیار موثر است
"دانلود تحقیق محور سوم، ناتوی فرهنگی و استعمار نو 19 ص"
دانلود تحقیق محیط زیست بحران در راه است 25 ص
دانلود تحقیق مخازن آب 10 ص