لغات مشابه
monoceros : نجوم : تکشاخ

monochord : الت يک سيمه که براى نمايش نسبت ميان صداهاى موسيقى بکار ميرود

monochromaticit : شيمى : تکفامى

monochromatism : روانشناسى : بينايى تک فامى

monochromator : شيمى : تکفامساز

monochrome : الکترونيک : تک فام

monochrome channel : الکترونيک : کانال تکرنگ

monochrome display adapter : کامپيوتر : اداپتور نمايش تک رنگ

monochrome signal : الکترونيک : پيام تکرنگ

monocle : عينک يک چشمى

monoclinal : داراى يک شيب

monocline : معمارى : تکشيب

monoclinic system : شيمى : دستگاه تک شيب

monoclinous : نر و ماده ،دوچشمه

monocotyledon : گياه تک لپه

monocotyledonous : تک لپه

monocracy : حکومت مستقل يا انفرادى

monocular : يک چشمى ،ويژه يک چشم

monocular deprivation : روانشناسى : محروميت يک چشمى

monocular vision : روانشناسى : بينايى يک چشمى

monocule : جانور يک چشم

monoculture : زيست شناسى : تک کاشت

monocycle : يک چرخه

monocyclic alternator : الکترونيک : تناوبگر همدور

monocyclic system : الکترونيک : دستگاه تکدور

monocyte : تک هسته اي

monodactylous : يک انگشتى ،تک انگشت ،يک ناخنه

monodelphia : پستاندران يک زهدانى

monodentate ligand : شيمى : ليگاند تک دندانه

monodic : نوحه اى ،يک اهنگ ،يک نواخت ،هم صدا

monodispersive : شيمى : تک پاشنده

monodist : نوحه سرا

monody : سرود عزا , نوحه

monoecious : ( )monecioius(زيست شناسى )نر وماده ،يک پايه ،خنثى

monofil : )monofilament(تاريا رشته واحد تاب نخورده

monofuel : علوم هوايى : سوختى که بتنهايى و بدون نياز به هوا يا اکسيدکننده ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد

monogamist : قانون ـ فقه : مرد يا زنى که در ان واحد بيش يک همسر ندارد

monogamy : يک شوهري , تک گاني , يک زني

monogenesis : داراى يک ريشه يا اصل بودن

monogenic : داراى يک ريشه واصل ،داراى ريشه واصل مشترک ،بوجود امده از يک پدر ومادر

monogenism : عقيده باينکه همه تژادهاى ادمى از يک تخم هستند

monoglot : يک زبان دان

monogram : امضاي هنري

monogrammatic : داراى رمز حروفى ،رمزى

monograph : ويژه نگاشت

monographist : نويسنده شرح مفصل در باره يک موضوع

monogynous : تک گزين

monohalid : شيمى : مونوهاليد

monohull : ورزش : قايق با يک بدنه

monohydric : شيمى : مونوهيدريک

monohydric alcohol : شيمى : مونوهيدريک الکل

monolater : قائل بچند خداو پرستنده يکى

monolatry : پرستش يک خدا از ميان چند خدا

monolith : تکسنگي

monolithic integrated circuit : کامپيوتر : مدار مجتمع يکپارچه

monolog : )monologue(تک سخنگويى ،صحبت يک نفرى

monological : وابسته بشيوه تنهاسخن گويى ،تنها سخن گو،خودگووخودشنو

monologist : تک سخنگو،خود گو،و خودشنو

monologue : )monolog(تک سخنگويى ،صحبت يک نفرى

monology : گفتگو باخود

monomaia : جنون درمورد بخصوصى ،وسواس در چيزى

monomania : ديوانگى در يک موضوع ،ديوانگى ويژه

monomaniac : ديوانه يک موضوع

monomer : تکپار

monomeric unit : شيمى : واحد تکپار

monometalism : قانون ـ فقه : سيستم يک فلزى براى پشتوانه پول

monometallic : مبنى بر يک فلز،داراى يک فلز

monometallism : يک فلزى ،قرار دادن واحد پول براساس يک فلز

monomethyl hydrozine : علوم هوايى : منو متيل هيدروزين

monomial : يک اصطلاحي , يک زماني

monomolecular : يک ملکولي

monomorphic or phous : داراى يک شکل ثابت در همه مدت رويش

mononuclear : سلول يک هسته اى

monopetalous : تک گلبرگ

monophagy : اکل يک نوع غذا،يک نوع غذا خورى

monophonous : يک صدا،هم صدا

monophony : (مو ).يک صدايى ،داراى يک اهنگ ملودى

monophthalmic : يک چشم

monophthong : صداي بسيط

monophyletic : متحد الاصل

monophyllous : تک برگ

monophysite : کسيکه عقيده دارد باينکه مسيح داراى يک ذات است و بس

monoplance : هواپيمايى يک باله ،هواپيمايى که يک جفت بال دارد

monoplegia : روانشناسى : فلج يک عضوى

monopode : تکپا،جانورتک پا

monopody : شعر يک وندى

monopolist : سياست انحصاري , انحصارگراي

monopolistic : انحصاري

monopolize : امتياز انحصاري گرفتن , انحصار کردن

monopolosm : اصول انحصار

monopoly : کالاي انحصاري , انحصار , امتياز انحصاري

monopoly bank : بازرگانى : بانک انحصارى

monopoly management : بازرگانى : مديريت انحصارى

monopoly output : بازرگانى : توليد انحصارى

monopoly position : بازرگانى : موقعيت انحصارى

monopoly power : بازرگانى : قدرت انحصارى

monopoly price : بازرگانى : قيمت انحصارى

monopoly restriction : بازرگانى : محدوديت انحصارى

monopolylogue : نمايشى که در ان يک تن عهده دارچند بخش است

monopsony : بازرگانى : انحصار خريد

monopsychism : عقيده باينکه هکه جانهايا ارواح يکى است

monopteral : داراى يک رديف ستون ،يکباله

monosaccharide : شيمى : مونوساکاريد

monoscope : الکترونيک : مونوسکپ

monosepalous : داراى يک کاس برگ ،تک کاسه اى

monosomy : روانشناسى : يک کروموزومى

monospace : کامپيوتر : هم عرض

monospermous : يک تخمه

monostable : تک پايا

monostable flip flop : الاکلنگ تک پايا

monostichous : يک رديفى

monostrophic : داراى بندهاى هم وزن

monostyle : يک ستونى ،يک ستونه

monostylous : يک ستونى ،(گ.ش ).داراى يک ساقه تخمدان

monosubstituted compound : شيمى : ترکيب تک استخلافى

monosyllabic : يک هجايى

monosyllable : يک هجا

monotheism : يکتا پرستي , توحيد

monotheist : موحد

monotheistic : وابسته به توحيد

monotheistic belief : (عقيده به ) توحيد

monotint : نگار يک رنگى ،عکس يک رنگى

monotonic : يکنواخت

monotonic relation : روانشناسى : رابطه همسو

monotonous : يک نواخت , يکنواخت

monotonously : بطور يکنواخت

monotonousness : يک نواختى ،بى تنوعى

monotony : بي تنوعي , يکآهنگي , يکنواختي

monotremata : پستانداران تخم کن

monotreme : پستاندار تخم کن

monotropic : تک شک

monotropy : شيمى : تک شکلى

monotype : ماشين حروف ريزى و حروف چينى

monotypic : داراى نوع منحصر بفرد

monovalent : علوم مهندسى : يک ظرفيتى

monovalent crystal : شيمى : بلور تک والانسى

monoxide : منواکسيد

Monplei : مونپليه

monroe diagnostic reading test : روانشناسى : ازمون تشخيص خواندن مونرو

monroe doctrine : نيمکره غربي

monroeism : اصل مانرو

Monsef : منصف

monseigneur : آقاي من , کشيش کاتوليک

monsieur : مسيو

monsoon : موسم بارندگي

monster : عفريت , غول , عظيم الجثه , هيولا

monster(man) : ورزش : مدافع سيار خط

monstrance : ظرف سيمين يا زرينى که هنگام عشا ربانى نان را دران گذاشته نمايش ميدهند

monstrosity : شرارت بسيار

monstrous : غول پيکر،هيولا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته
پاورپوینت سرطان روده بزرگ
پاورپوینت سلولهای سرطانی
پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر
پاورپوینت سنسورهای پزشکی
پاورپوینت کبد
"پاورپوینت مراقبت از مو، دهان و دندان"
پاورپوینت واکسن مننژیت مننگوکوکی c
پاورپوینت ژن
پاورپوینت آشنایی با معده
پاورپوینت زخم معده و اثنی عشر
پاورپوینت سردر باغ ملی تهران
پاورپوینت سركه
پاورپوینت سقط جنین در تاریخ مذهب و باورها و قانون
سلامتی و ایمنی شیر و کنترل کیفیت آن
پاورپوینت سمینار شیر سویا
روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی
پاورپوینت سمینار تسمه
پاورپوینت سنجش از دور در كشاورزی