لغات مشابه
monopsony : بازرگانى : انحصار خريد

monopsychism : عقيده باينکه هکه جانهايا ارواح يکى است

monopteral : داراى يک رديف ستون ،يکباله

monosaccharide : شيمى : مونوساکاريد

monoscope : الکترونيک : مونوسکپ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: