لغات مشابه
monosyllabic : يک هجايى

monosyllable : يک هجا

monotheism : يکتا پرستي , توحيد

monotheist : موحد

monotheistic : وابسته به توحيد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: