لغات مشابه
monotheist : موحد

monotheistic : وابسته به توحيد

monotheistic belief : (عقيده به ) توحيد

monotint : نگار يک رنگى ،عکس يک رنگى

monotonic : يکنواخت

monotonic relation : روانشناسى : رابطه همسو

monotonous : يک نواخت , يکنواخت

monotonously : بطور يکنواخت

monotonousness : يک نواختى ،بى تنوعى

monotony : بي تنوعي , يکآهنگي , يکنواختي

monotremata : پستانداران تخم کن

monotreme : پستاندار تخم کن

monotropic : تک شک

monotropy : شيمى : تک شکلى

monotype : ماشين حروف ريزى و حروف چينى

monotypic : داراى نوع منحصر بفرد

monovalent : علوم مهندسى : يک ظرفيتى

monovalent crystal : شيمى : بلور تک والانسى

monoxide : منواکسيد

Monplei : مونپليه

monroe diagnostic reading test : روانشناسى : ازمون تشخيص خواندن مونرو

monroe doctrine : نيمکره غربي

monroeism : اصل مانرو

Monsef : منصف

monseigneur : آقاي من , کشيش کاتوليک

monsieur : مسيو

monsoon : موسم بارندگي

monster : عفريت , غول , عظيم الجثه , هيولا

monster(man) : ورزش : مدافع سيار خط

monstrance : ظرف سيمين يا زرينى که هنگام عشا ربانى نان را دران گذاشته نمايش ميدهند

monstrosity : شرارت بسيار

monstrous : غول پيکر،هيولا

monstrous cruelly : بيرحمى فوق العاده

monstrously : بطور شگفت انگيز يا خارق العاده ،هيولاوار،با شرارت يا بيرحمى زياد

monstrousness : هيولايى ،شگفت انگيزى ،بزرگى ،کلانى ،گندگى ،شقاوت

monstruous : عجيب الخلقه

mont de piete : بنگاه رهنى

montage : عکسى که از چند قطعه عکس بهم چسبانده تشکيل شده باشد،قطعه ادبى يا موسيقى مرکب از قسمتهاى گوناگون ،تهيه عکس هاى بهم پيوسته

montan wax : موم سخت معدنى

montane : کوهستانى

monte carlo : کامپيوتر : مونت کارلو

montenegrin : قره طاغى

Montenegro : مونته نگرو

montessori method : روانشناسى : روش مونته سورى

Montgomery : مونتگومري

month : ماه شمسي , ماه , خرداد , ماه قمري , برج

month of Azar : آذر ماه

month of Dey : ديماه

monthly : ماهانه , ماهي يکبار , ماهيانه , هر ماهه , ماهي , ماه به ماه , يکماهه

monthly allowance : مقر رى ماهيانه

monthly average : عمران : متوسط ماهيانه

monthly installments : اقساط ماهيانه

monthly magazine : مجله ماهيانه

monthly payment : بازرگانى : پرداخت ماهانه

monthly revenue : ماهواري

monthly rose : خطمى مجلسى ،خطمى درختى

monthly salary : ماهواري

monthly statement : عمران : صورت وضعيت ماهيانه

monthly tuition : ماهانه

months : بروج

monthy : ماهيانه

monticelli trap : ورزش : دام مونتيچلى در دفاع هندى وزير شطرنج

monticule : پشته ،تپه کوچک اتش فشانى ،برامدگى

monument : اثر تاريخي , مقبره , بناي يادگاري , لوحه تاريخي

monumental : يادگارى ،تاريخى ،بزرگ ،شگفت اور

monumental architecture : معمارى : معمارى با عظمت

monumental ignorance : نادانى زياد و شگفت اور

monumentality : معمارى : عظمت ساختمانى

monumentalize : بصورت ياد بود دراوردن

monumentally : بطوريادگار،به ايين يادگارى ،بطور ماندگار،بطور هويدا

moo : (درمورد گاو )صداى گاو کردن ،صداى گاو

mood : حوصله , اوقات

moodily : از روى بد خلقى ،بطور افسرده

moody : بدقلقي , بدقلق

mooic : ورزش : گردن ،موک

mooing : ماغ

mool : زمين خشک

moola : (ز.ع ).پول

moom : ورزش : بدل

moom dolly chagi : ورزش : ضربه پا به عکس دورانى

moom dollyo bandea dollyo chagi : ورزش : ضربه پا برعکس دورانى

moom poolgi : ورزش : تمرين کردن تکواندو

moom towng boun : ورزش : تقسيمات بدن ،موم تونگ بون

moom umjigigi : ورزش : حرکت دادن بدن

moon : سرگردان بودن , مج , ماه , ديوانه کردن , قمر

moon blindness : شبکورى ،روز بينى ،اماس نوبتى در چشم اسب

moon calf : خل مادر زاد،احمق ،ادم کج افريده ،خلقت ناقص

moon daisy : گل داودى

moon dial : ساعت مهتابى

moon eyed : روز بين

moon knife : چاقوى پوست تراشى ،چاقوى هلالى

moon mad : مجنون ،ماه زده ،ديوانه وار

moon blind : شبکور

moon flower : گل داودى چمنى

moon like : ماهوار , ماه مانند

moonbeam : پرتوماه

mooncalf : ناقص الخلقه

mooned : هلالى ،داراى نشان هلال ،ماه مانند،ماهوار،مه وش

mooney : ديوانه

mooney problem checklist : روانشناسى : مشکل سنج مونى

moonflower : (گ.ش ).توت خاردار هندى

moonish : دمدمى ،متلون ،بى قرار،بى ثبات ،ماه صفت

moonlet : (نج ).قمر يا ماه کوچک ،ماهواره

moonlight : مهتاب

moonlight fliting : گريز از خانه اى هنگام شب براى رهايى از پرداخت اجاره ،اسباب کشى شبانه

moonlighter : کسيکه بطور قاچاقى کار ميکند

moonlit : مهتابي

moonrise : طلوع ماه

moons : اقمار

moonscape : منظره سطح ماه

moonset : غروب ماه

moonshine : ماهتاب

moonshiner : قاچاقچى شبانه

moonshiny : مهتابى ،واهى

moonsick : ديوانه وار،مجنون

moonstone : حجر القمر

moonstruck : ماه زده

moonwort : غلف ماه ،رشاد جبلى

moor (to) : معمارى : مهار کردن

moor 1 : علوم دريايى : دو لنگر انداختن

moor 2 (usn) : علوم دريايى : به اسکله بستن

moor cock : خروس کولى

moor hen : مرغ جنگلى

moorage : بستنگاه

moorhen : (ج.ش ).مرغ جنگلى ،اب کوپيل امريکايى

mooring : ورزش : نقطه مهار کردن قايق به ساحل

mooring penant : ورزش : طناب کوتاه وصل به گوى شناور براى بستن قايق به ساحل

mooring pendant : علوم دريايى : سيم مهار

mooring ring : معمارى : حلقه مهار

mooring rope : معمارى : طناب مهار

moorish : وابسته به اهالى شمال افريقا

moorland : خلنگ زار،زمين بائر يا مردابى

moorstone : يکجور سنگ خاراکه درcornwall يافت ميشود

moory : خلنگ زار،مردابى ،گندم گون

moose : (ج.ش ).گوزن شمالى

moot : قابل بحث , مجلس خطابه ومناظره

moot court : دادگاه تمرينى دانشجويان حقوق

mop up : باکهنه پاک کردن ،از وجود دشمن پاک کردن

mope : افسردهبودن

mopishly : با حالت افسرده

mopishness : افسردگى ،دلتنگى

moppet : بچه عزيز،عروسک

moppy : مانند زمين پاک کن ،کلفت ،بلند،جاروبى

moquette : پارچه مخمل نماى مخصوص فرش يا رويه صندلى

mora : تعويق ،تاخير،مقياس وزن شعر

moraceous : توتى

Morad : مراد

moraine : يخرفت

moral : اخلاقي , اخلاق , با معرفت , نيک سيرت , خليق

moral advice : پند اخلاقي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری