لغات مشابه
mooncalf : ناقص الخلقه

mooned : هلالى ،داراى نشان هلال ،ماه مانند،ماهوار،مه وش

mooney : ديوانه

mooney problem checklist : روانشناسى : مشکل سنج مونى

moonflower : (گ.ش ).توت خاردار هندى

moonish : دمدمى ،متلون ،بى قرار،بى ثبات ،ماه صفت

moonlet : (نج ).قمر يا ماه کوچک ،ماهواره

moonlight : مهتاب

moonlight fliting : گريز از خانه اى هنگام شب براى رهايى از پرداخت اجاره ،اسباب کشى شبانه

moonlighter : کسيکه بطور قاچاقى کار ميکند

moonlit : مهتابي

moonrise : طلوع ماه

moons : اقمار

moonscape : منظره سطح ماه

moonset : غروب ماه

moonshine : ماهتاب

moonshiner : قاچاقچى شبانه

moonshiny : مهتابى ،واهى

moonsick : ديوانه وار،مجنون

moonstone : حجر القمر

moonstruck : ماه زده

moonwort : غلف ماه ،رشاد جبلى

moor (to) : معمارى : مهار کردن

moor 1 : علوم دريايى : دو لنگر انداختن

moor 2 (usn) : علوم دريايى : به اسکله بستن

moor cock : خروس کولى

moor hen : مرغ جنگلى

moorage : بستنگاه

moorhen : (ج.ش ).مرغ جنگلى ،اب کوپيل امريکايى

mooring : ورزش : نقطه مهار کردن قايق به ساحل

mooring penant : ورزش : طناب کوتاه وصل به گوى شناور براى بستن قايق به ساحل

mooring pendant : علوم دريايى : سيم مهار

mooring ring : معمارى : حلقه مهار

mooring rope : معمارى : طناب مهار

moorish : وابسته به اهالى شمال افريقا

moorland : خلنگ زار،زمين بائر يا مردابى

moorstone : يکجور سنگ خاراکه درcornwall يافت ميشود

moory : خلنگ زار،مردابى ،گندم گون

moose : (ج.ش ).گوزن شمالى

moot : قابل بحث , مجلس خطابه ومناظره

moot court : دادگاه تمرينى دانشجويان حقوق

mop up : باکهنه پاک کردن ،از وجود دشمن پاک کردن

mope : افسردهبودن

mopishly : با حالت افسرده

mopishness : افسردگى ،دلتنگى

moppet : بچه عزيز،عروسک

moppy : مانند زمين پاک کن ،کلفت ،بلند،جاروبى

moquette : پارچه مخمل نماى مخصوص فرش يا رويه صندلى

mora : تعويق ،تاخير،مقياس وزن شعر

moraceous : توتى

Morad : مراد

moraine : يخرفت

moral : اخلاقي , اخلاق , با معرفت , نيک سيرت , خليق

moral advice : پند اخلاقي

moral certainty : احتمال قوى

moral education : روانشناسى : اموزش اخلاقى

moral imperfection : ذميمه

moral obligation : تعهد اخلاقي

moral perception : حس تشخيص اخلاقى

moral philosopher : حکيم( اخلاقى ) اخلاق دان

moral philosophy : علم اخلاق ،اصول اخلاق ،ايين رفتار

moral realism : روانشناسى : واقع نگرى اخلاقى

moral sense : حس تشخيص خوب و بد

moral theology : لاهوت ادبى

moral virtues : مکار اخلاقي

morale : قوت قلب دادن

moralism : رعايت اصول اخلاق بطور طبيعى

moralist : اخلاقي

Morality : اخلاقیات

moralization : اندرز آميز

moralize : اخلاقي کردن

morally : اخلاقا

morals : روانشناسى : اخلاقيات

morat : نوشابه انگبين و توت

moratorium : مهلت

moratory : مهلت دار،مهلت دهنده

morbid : ويژه ناخوشي , وحشت آور , مرضي

morbid anatomy : کالبدشناسى ،از لحاظ ناخوشى

morbidity : شيوع مرض

morbidly : بطور ناخوشى يا فاسد

morbidness : ناخوشى ،فساد

morbific : ناخوشى اور،توليدکننده ناخوشى

morceau : تيکه ،قطعه ادبى يا موسيقى کوتاه

mordacious : سوز آور

mordacity : زنندگى ،تندى

Mordad : مرداد

mordancy : اکاليت

mordant : ماده ثبات

mordant dye : شيمى : رنگ دندانه اى

Mordecai : مردخاي

more : زيادتر , افزون , بيشتر , بيش

more and more : بيشتر ازبيشتر،زياده و زياده ،هى بيشتر

more information : اطلاعات بيشتر

more kicks than half pence : بيش از مهربانى نيش ،بيش از نوش

more learned : افضل

more like;most like : شبيه ترين

more or less : کم يا بيش ،کمابيش

more power to your elbow : خدازور بازو بشما بدهد،خدا بشما توفيق بدهد

more praise than pudding : ستايش خشک و خالى

more significant : قانون ـ فقه : اهم

more than : بيشتر از , بيش از

more than ever : بيش از پيش

more than needs : بيش از انچه بايسته( يا لازم ) است

moreen : پارچه کلفت پرده اى

morel : (گ.ش ).قارچ مورکلاى خوراکى

morella cherry : گيلاس دم دراز

morello : گيلاس دم کوتاه

moreover : گذشتهاز , بعلاوه

moresque : نغربى ،مطابق با سبک مغربى هاى افريقا،عربى

Morfy : مورفي

morganatic : ازدواج کننده باپست تراز خود

morganatic marriage : عروسى يکى از بزرگان بازنى که ازطبقات پست که با شوهرخودهم پايه نميشود

morganic marriage : قانون ـ فقه : marriage

morgantic marriage : قانون ـ فقه : ازدواج مرد عالى نسب با زنى از طبقه دانيه

morgue : مرده خانه

Morgue : سردخانه

Morgue : سردخانه

moribund : مشرف به موت

morigerous : فرمانبردار،مطيع

moring star : ستاره بامداد،ستاره صبح ،ناهيد،شباهنگ ،زهره

morion : خود بى لبه

morisco : آرايش عربي , عرب اسپانيولي

mormon : فرقه مذهى مورمن

mormonism : اصول mormon ها

morn : صبحدم ،سحرگاه

morning : صبح , صباح , بامداد , صبحگاه

morning prayer : نماز بامداد

morning call : ديدنى بعداز ظهر

morning draught : صبوح

morning line : ورزش : امتياز شرطبندى پيش از مسابقه

Morning Mobil : مورنينگ موبيل

morning star : ستاره صبح

morning watch : علوم نظامى : پاس صبحگاهى

morning star : شباهنگ

mornings : هر صبح

moro : مسلمان جزاير فيليپين ومالايا

moro response : روانشناسى : پاسخ مورو

Moroccan : مراکشي

Morocco : مراکش , کشور مغرب

morocco leather : اديم

moroccoleather : تيماج فرنگى

morose : بداخم , ترشرو

morosely : با ترشرويى ،بدخويانه

moroseness : ترشرويى ،کج خلقى

morosity : بدخويى

morote : ورزش : دوتايى

morpheme : بسيط کلمه , کوچکترين واحد

morpheus : (افسانه يونان )الهه خواب ،خواب پرور

morphia : جوهر خواب اورافيون ،جوهرمنوم افيون ،مرفين

morphic : (ج.ش ).وابسته به شکل ،وابسته به شکل شناسى ،خواب الود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

کتاب جامع اموزش خیاطی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه عقلانی- عاطفی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش بیان احساسات زوجین و سطح رضایت زناشویی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازده سهام وتجزیه‌ و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بودجه بندی عملیاتی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم های هزینه یابی نوین(ابزارهای نوین در مدیریت هزینه)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش گزارشگری مالی تحت وب
مبانی نظری و پیشینه پژوهش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییرات اجزای صورت سود و زیان مفهوم سود و اجزای آن
مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری هدف وشناسایی انواع هدف گرایی در بین دانش آموزان
پاورپوینت انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی (SWIFT)
پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی
دانلود پاورپوینت فیبرهای نوری
مبانی ریخته گری فلزات
"پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تالیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی"
iCreate UK Issue 175 2017---IOS 11