لغات مشابه
mooned : هلالى ،داراى نشان هلال ،ماه مانند،ماهوار،مه وش

mooney : ديوانه

mooney problem checklist : روانشناسى : مشکل سنج مونى

moonflower : (گ.ش ).توت خاردار هندى

moonish : دمدمى ،متلون ،بى قرار،بى ثبات ،ماه صفت

moonlet : (نج ).قمر يا ماه کوچک ،ماهواره

moonlight : مهتاب

moonlight fliting : گريز از خانه اى هنگام شب براى رهايى از پرداخت اجاره ،اسباب کشى شبانه

moonlighter : کسيکه بطور قاچاقى کار ميکند

moonlit : مهتابي

moonrise : طلوع ماه

moons : اقمار

moonscape : منظره سطح ماه

moonset : غروب ماه

moonshine : ماهتاب

moonshiner : قاچاقچى شبانه

moonshiny : مهتابى ،واهى

moonsick : ديوانه وار،مجنون

moonstone : حجر القمر

moonstruck : ماه زده

moonwort : غلف ماه ،رشاد جبلى

moor (to) : معمارى : مهار کردن

moor 1 : علوم دريايى : دو لنگر انداختن

moor 2 (usn) : علوم دريايى : به اسکله بستن

moor cock : خروس کولى

moor hen : مرغ جنگلى

moorage : بستنگاه

moorhen : (ج.ش ).مرغ جنگلى ،اب کوپيل امريکايى

mooring : ورزش : نقطه مهار کردن قايق به ساحل

mooring penant : ورزش : طناب کوتاه وصل به گوى شناور براى بستن قايق به ساحل

mooring pendant : علوم دريايى : سيم مهار

mooring ring : معمارى : حلقه مهار

mooring rope : معمارى : طناب مهار

moorish : وابسته به اهالى شمال افريقا

moorland : خلنگ زار،زمين بائر يا مردابى

moorstone : يکجور سنگ خاراکه درcornwall يافت ميشود

moory : خلنگ زار،مردابى ،گندم گون

moose : (ج.ش ).گوزن شمالى

moot : قابل بحث , مجلس خطابه ومناظره

moot court : دادگاه تمرينى دانشجويان حقوق

mop up : باکهنه پاک کردن ،از وجود دشمن پاک کردن

mope : افسردهبودن

mopishly : با حالت افسرده

mopishness : افسردگى ،دلتنگى

moppet : بچه عزيز،عروسک

moppy : مانند زمين پاک کن ،کلفت ،بلند،جاروبى

moquette : پارچه مخمل نماى مخصوص فرش يا رويه صندلى

mora : تعويق ،تاخير،مقياس وزن شعر

moraceous : توتى

Morad : مراد

moraine : يخرفت

moral : اخلاقي , اخلاق , با معرفت , نيک سيرت , خليق

moral advice : پند اخلاقي

moral certainty : احتمال قوى

moral education : روانشناسى : اموزش اخلاقى

moral imperfection : ذميمه

moral obligation : تعهد اخلاقي

moral perception : حس تشخيص اخلاقى

moral philosopher : حکيم( اخلاقى ) اخلاق دان

moral philosophy : علم اخلاق ،اصول اخلاق ،ايين رفتار

moral realism : روانشناسى : واقع نگرى اخلاقى

moral sense : حس تشخيص خوب و بد

moral theology : لاهوت ادبى

moral virtues : مکار اخلاقي

morale : قوت قلب دادن

moralism : رعايت اصول اخلاق بطور طبيعى

moralist : اخلاقي

Morality : اخلاقیات

moralization : اندرز آميز

moralize : اخلاقي کردن

morally : اخلاقا

morals : روانشناسى : اخلاقيات

morat : نوشابه انگبين و توت

moratorium : مهلت

moratory : مهلت دار،مهلت دهنده

morbid : ويژه ناخوشي , وحشت آور , مرضي

morbid anatomy : کالبدشناسى ،از لحاظ ناخوشى

morbidity : شيوع مرض

morbidly : بطور ناخوشى يا فاسد

morbidness : ناخوشى ،فساد

morbific : ناخوشى اور،توليدکننده ناخوشى

morceau : تيکه ،قطعه ادبى يا موسيقى کوتاه

mordacious : سوز آور

mordacity : زنندگى ،تندى

Mordad : مرداد

mordancy : اکاليت

mordant : ماده ثبات

mordant dye : شيمى : رنگ دندانه اى

Mordecai : مردخاي

more : زيادتر , افزون , بيشتر , بيش

more and more : بيشتر ازبيشتر،زياده و زياده ،هى بيشتر

more information : اطلاعات بيشتر

more kicks than half pence : بيش از مهربانى نيش ،بيش از نوش

more learned : افضل

more like;most like : شبيه ترين

more or less : کم يا بيش ،کمابيش

more power to your elbow : خدازور بازو بشما بدهد،خدا بشما توفيق بدهد

more praise than pudding : ستايش خشک و خالى

more significant : قانون ـ فقه : اهم

more than : بيشتر از , بيش از

more than ever : بيش از پيش

more than needs : بيش از انچه بايسته( يا لازم ) است

moreen : پارچه کلفت پرده اى

morel : (گ.ش ).قارچ مورکلاى خوراکى

morella cherry : گيلاس دم دراز

morello : گيلاس دم کوتاه

moreover : گذشتهاز , بعلاوه

moresque : نغربى ،مطابق با سبک مغربى هاى افريقا،عربى

Morfy : مورفي

morganatic : ازدواج کننده باپست تراز خود

morganatic marriage : عروسى يکى از بزرگان بازنى که ازطبقات پست که با شوهرخودهم پايه نميشود

morganic marriage : قانون ـ فقه : marriage

morgantic marriage : قانون ـ فقه : ازدواج مرد عالى نسب با زنى از طبقه دانيه

morgue : مرده خانه

Morgue : سردخانه

Morgue : سردخانه

moribund : مشرف به موت

morigerous : فرمانبردار،مطيع

moring star : ستاره بامداد،ستاره صبح ،ناهيد،شباهنگ ،زهره

morion : خود بى لبه

morisco : آرايش عربي , عرب اسپانيولي

mormon : فرقه مذهى مورمن

mormonism : اصول mormon ها

morn : صبحدم ،سحرگاه

morning : صبح , صباح , بامداد , صبحگاه

morning prayer : نماز بامداد

morning call : ديدنى بعداز ظهر

morning draught : صبوح

morning line : ورزش : امتياز شرطبندى پيش از مسابقه

Morning Mobil : مورنينگ موبيل

morning star : ستاره صبح

morning watch : علوم نظامى : پاس صبحگاهى

morning star : شباهنگ

mornings : هر صبح

moro : مسلمان جزاير فيليپين ومالايا

moro response : روانشناسى : پاسخ مورو

Moroccan : مراکشي

Morocco : مراکش , کشور مغرب

morocco leather : اديم

moroccoleather : تيماج فرنگى

morose : بداخم , ترشرو

morosely : با ترشرويى ،بدخويانه

moroseness : ترشرويى ،کج خلقى

morosity : بدخويى

morote : ورزش : دوتايى

morpheme : بسيط کلمه , کوچکترين واحد

morpheus : (افسانه يونان )الهه خواب ،خواب پرور

morphia : جوهر خواب اورافيون ،جوهرمنوم افيون ،مرفين

morphic : (ج.ش ).وابسته به شکل ،وابسته به شکل شناسى ،خواب الود

Morphin : مرفين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بهداشت و سلامت روانی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بهزیستی روان شناختی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق معنای زندگی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تعامل والدین و فرزند
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تنظیم شناختی هیجان
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خشونت خانگی علیه زنان
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خود نظم بخشی رفتار
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سبک اسناد کنترل
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه
کارورزی 1 کدگذاری شده
پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری شماره 8)
پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17)
جزوه بسیار کاربردی ساپورت در پایپینگ
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیت های سازمانی
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیتهای بازاریابی
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری کتاب الکترونیک