لغات مشابه
mortifying : بر خورنده ،رنجاننده ،خفت اور،موهن

mortise : با کام محکم کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: