لغات مشابه
motionless : بي حرکت , بي جنبش , بدون حرکت

motionlessness : بي حرکتي , بي جنبشي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: