لغات مشابه
mute : بي زبان , صامت , لال , گنگ , زبان گنگ , بي صدا

muteness : گنگي

mutilate : ناقص کردن

mutilating : نسق کردن

mutineer : شخص متمرد , سرباز ياغي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: