لغات مشابه
mutual cheating : تغابن

mutual consent : رضايت طرفين

mutual respect : احترام متقابل

mutualism : همزيستي دوموجود

mutualistic : بين الاثنيني

mutually : متقابلا , مانعهالجمع

mutually discordant : متخالف

muzzle : دهان بند , پوزه بندزدن , مانع فعاليت شدن , پوزهبند بستن , پوزه , پوزبند , پوزه بند

my : من , مربوط بمن , متعلق بمن

my child : بنده زاده

my goodness : اي بابا , ايبابا

my lord : ربي

myalgia : درد عضله

Myanmar : ميانمار

mycetozoan : کپک لجني

mycology : سماروغ شناسي

mycophagy : سماروغ خواري

myelencephalon : بصل النخاع

myocardiograph : قلب نگار

myocardium : عضله قلب , ميان دل

myologist : ماهيچه شناس , عضله شناس

myology : ماهيچه شناسي , عضله شناسي

myopia : نزديک بيني

Myriapoda : هزارپايان

myrobalan : هليله

myrrch : مر

myself : شخص خودم , من خودم

mysteries : اسرار

mysterious : اسراراميز , اسرار آميز , اسرارآميز , معمائي , مرموز , غيب

mysteriously : بطور اسرارآميز

mystery : راز , رمز , سريره

mystic : صوفي , درويش , اهل تصوف , عارف

mystic tongue : لسان الغيب

mystical : صوفيانه , عارفانه

mysticism : تصوف , درويشي

mystics : عرفاء

mystify : رمزي کردن

mystique : جيبه عرفاني

myth : اسطوره

mythical : اسطورهاي , افسانه اي

mythographerr : افسانه نگار

mythologist : افسانه شناس

Mythology : اسطوره شناسی

Mythology : اسطوره شناسی

mythology : اسطوره شناسي , علم اساطير

mythopoeia : افسانه سازي

mythos : علم اساطير

myths : اساطير

n : عصابه , خطوط , کميته نظارتي اوپک

na : هورموناستروژن , چليابينسک , دست بدهن , مبتکر , بازدارنده , جنب , بي دغدغگه , باشمشير کشتن , هروئين , بهعقيده , بهعوض , تنفس کردن , انجمن اخوت , سينمايي

nabber : توقيف کننده

Nabi : نبي

nabob : نواب , نايب السلطنه

Nader : نادر

Nader Ali : نادرعلي

Nader Saeed : نادر سعيد

Nadereh : نادره

nadir : نظيرالسمت , سمت القدم

Nadya : ناديا

Nafiseh : نفيسه

nag : مرتبا گوشزد کردن , نق زدن , نق نقو

Nagano : ناگونا , ناگانو

naggin : سرانسان , سطل چوبي , ليوان چوبي

Naghi : نقي

Naghmeh : نغمه

Naghshab : نخشب

Nahal : نهال

Nahid : ناهيد

Nahideh : ناهيده

nail : ميخ زدن , ميخ سرپهن , گل ميخ , مسمار , ناخن

nail clippers : ناخن گير

nail polish : لاک

nail trimmer : ناخن گير

nail up : ميخ کوب کردن , ميخکوب کردن

nail shaped : ميخي

nailed : ناخن دار

Naimeh : نعيمه

Nairobi : نايروبي

naive : ساده لوح , زودباور , ساده دل

naivete : زودباوري , ساده دلي

Najaf : نجف

Najibullah : نجيب الله

Najmanaz : نجماناز

Najmeh : نجمه

Nakazaki : ناکازاکي

naked : عور , عاري , لخت و پتي , لخت , بي لباس , عريان , برهنه , لوت

nakedness : لختي , برهنگي , عرياني

Nakeer : نکير

Nakhjavan : نخجوان

Nakisa : نکيسا

Namdar : نامدار

name : اسم , نام دادن , ملقب کردن , نام کردن , نام بردن , ملقب نمودن , نام نهادن , ناميده , ناميدن , اسم گذاردن , نام

name index : نام نما

nameable : نامبردني

named : مسما , ناميده , مسمي , ملقب , موسوم

nameless : بي نام

names : اسامي

namesake : همنام , هم اسم

Namibia : ناميبيا , ناميبي

Namvar : نامور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی advertize , معنی advice , معنی advice of fate , معنی advisability , معنی advisable , معنی advise , معنی advised , معنی advisedly , معنی advisement , معنی adviser , معنی advisers , معنی advising of credit , معنی advisor , معنی advisory , معنی advisory service , معنی advisory services , معنی advocacy , معنی advocate , معنی advocation , معنی advocator , معنی advowee , معنی advowson , معنی adynamia , معنی adynamic , معنی adz , معنی ae , معنی aedile , معنی aegean , معنی aegean sea , معنی aegis , معنی aegisthus , معنی aeneas , معنی aeolian , معنی aeolian harp , معنی aeolian soil , معنی aeoliplie , معنی aeolotropy , معنی aeon , معنی aeonian , معنی aerated bread , معنی aeration , معنی aeration drainage , معنی aeration irrigation , معنی aeration zone , معنی aerator , معنی aerial , معنی aerial cartwheel , معنی aerial circuit , معنی aerial field artillery , معنی aerial fire support , معنی aerial line , معنی aerial mast , معنی aerial mine , معنی aerial navigation , معنی aerial observation , معنی aerial perspective , معنی aerial photogrammetry , معنی aerial photography , معنی aerial radar , معنی aerial reconnaissance , معنی aerial ropeway , معنی aerial switch , معنی aerial switching , معنی aerial target aquisition , معنی aerial map , معنی aerialist , معنی aerie , معنی aeriferous , معنی aerification , معنی aeriform , معنی aerify , معنی aerily , معنی aero , معنی aeroballistics , معنی aerobatics , معنی aerobe , معنی aerobee , معنی aerobic bacteria , معنی aerobic organisms , معنی aerobic power , معنی aerobiosis , معنی aeroboat , معنی aerocommander , معنی aerodynamic balance , معنی aerodynamic blockage thrust reverser , معنی aerodynamic braking , معنی aerodynamic center (ac) , معنی aerodynamic coefficient , معنی aerodynamic factors ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز