لغات مشابه
mutually discordant : متخالف

muzzle : دهان بند , پوزه بندزدن , مانع فعاليت شدن , پوزهبند بستن , پوزه , پوزبند , پوزه بند

my : من , مربوط بمن , متعلق بمن

my child : بنده زاده

my goodness : اي بابا , ايبابا

my lord : ربي

myalgia : درد عضله

Myanmar : ميانمار

mycetozoan : کپک لجني

mycology : سماروغ شناسي

mycophagy : سماروغ خواري

myelencephalon : بصل النخاع

myocardiograph : قلب نگار

myocardium : عضله قلب , ميان دل

myologist : ماهيچه شناس , عضله شناس

myology : ماهيچه شناسي , عضله شناسي

myopia : نزديک بيني

Myriapoda : هزارپايان

myrobalan : هليله

myrrch : مر

myself : شخص خودم , من خودم

mysteries : اسرار

mysterious : اسراراميز , اسرار آميز , اسرارآميز , معمائي , مرموز , غيب

mysteriously : بطور اسرارآميز

mystery : راز , رمز , سريره

mystic : صوفي , درويش , اهل تصوف , عارف

mystic tongue : لسان الغيب

mystical : صوفيانه , عارفانه

mysticism : تصوف , درويشي

mystics : عرفاء

mystify : رمزي کردن

mystique : جيبه عرفاني

myth : اسطوره

mythical : اسطورهاي , افسانه اي

mythographerr : افسانه نگار

mythologist : افسانه شناس

Mythology : اسطوره شناسی

Mythology : اسطوره شناسی

mythology : اسطوره شناسي , علم اساطير

mythopoeia : افسانه سازي

mythos : علم اساطير

myths : اساطير

n : عصابه , خطوط , کميته نظارتي اوپک

na : هورموناستروژن , چليابينسک , دست بدهن , مبتکر , بازدارنده , جنب , بي دغدغگه , باشمشير کشتن , هروئين , بهعقيده , بهعوض , تنفس کردن , انجمن اخوت , سينمايي

nabber : توقيف کننده

Nabi : نبي

nabob : نواب , نايب السلطنه

Nader : نادر

Nader Ali : نادرعلي

Nader Saeed : نادر سعيد

Nadereh : نادره

nadir : نظيرالسمت , سمت القدم

Nadya : ناديا

Nafiseh : نفيسه

nag : مرتبا گوشزد کردن , نق زدن , نق نقو

Nagano : ناگونا , ناگانو

naggin : سرانسان , سطل چوبي , ليوان چوبي

Naghi : نقي

Naghmeh : نغمه

Naghshab : نخشب

Nahal : نهال

Nahid : ناهيد

Nahideh : ناهيده

nail : ميخ زدن , ميخ سرپهن , گل ميخ , مسمار , ناخن

nail clippers : ناخن گير

nail polish : لاک

nail trimmer : ناخن گير

nail up : ميخ کوب کردن , ميخکوب کردن

nail shaped : ميخي

nailed : ناخن دار

Naimeh : نعيمه

Nairobi : نايروبي

naive : ساده لوح , زودباور , ساده دل

naivete : زودباوري , ساده دلي

Najaf : نجف

Najibullah : نجيب الله

Najmanaz : نجماناز

Najmeh : نجمه

Nakazaki : ناکازاکي

naked : عور , عاري , لخت و پتي , لخت , بي لباس , عريان , برهنه , لوت

nakedness : لختي , برهنگي , عرياني

Nakeer : نکير

Nakhjavan : نخجوان

Nakisa : نکيسا

Namdar : نامدار

name : اسم , نام دادن , ملقب کردن , نام کردن , نام بردن , ملقب نمودن , نام نهادن , ناميده , ناميدن , اسم گذاردن , نام

name index : نام نما

nameable : نامبردني

named : مسما , ناميده , مسمي , ملقب , موسوم

nameless : بي نام

names : اسامي

namesake : همنام , هم اسم

Namibia : ناميبيا , ناميبي

Namvar : نامور

nanny : دايه

nanosecond : نانوثانيه

nap : چرت , خواب کوتاه , خواب نيمروز

napalm : بمب آتشزا

nape : هيره , پشت گردن , پس گردن

naphtha : بنزين سنگين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی mangrove , معنی mangy appearance , معنی manhandle , معنی Manhattan , معنی manhattan variation , معنی Manheim , معنی manhole , معنی manhood , معنی manhood suffrage , معنی manhunt , معنی Mani , معنی mania for nunting , معنی maniac , معنی manic , معنی manic depressive , معنی manichaean , معنی manichaeanism , معنی Manichaeism , معنی manichaeus , معنی Manichean , معنی Manicheism , معنی manicure , معنی manicurist , معنی manifest , معنی manifest anxiety scale , معنی manifest destiny , معنی manifest dream content , معنی manifest need , معنی manifestation , معنی manifestations , معنی manifestative , معنی manifester , معنی manifestly , معنی manifesto , معنی manifold copies , معنی manifold pressure , معنی manifold writer , معنی manifolder , معنی manifolding , معنی manifoldly , معنی manifoldness , معنی manikin test , معنی manil , معنی manil hemp , معنی Manila , معنی manila paper , معنی manilla , معنی manioc , معنی maniple , معنی manipulandum , معنی manipular , معنی manipulate , معنی Manipulate , معنی Manipulate , معنی manipulate accounts , معنی manipulating , معنی manipulation , معنی manipulation of accounts , معنی manipulative , معنی manipulative deception , معنی manipulators , معنی manipulatory , معنی manitou , معنی Manizheh , معنی mankind , معنی manlike , معنی manliness , معنی manly , معنی mann whitney test , معنی manna , معنی manna of atraphaxis spinosa , معنی manna of hedysarum alhaghi , معنی manna of quercus valonica , معنی manna of salix fragilis , معنی manna of tamarix mannifera , معنی mannequin , معنی manner , معنی mannered , معنی mannerist , معنی mannerliness , معنی mannerly , معنی manners , معنی mannheim variation , معنی mannikin , معنی mannish , معنی mannishly , معنی mannishness , معنی mannite , معنی mannitol ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز