لغات مشابه
my : من , مربوط بمن , متعلق بمن

my child : بنده زاده

my goodness : اي بابا , ايبابا

my lord : ربي

myalgia : درد عضله

Myanmar : ميانمار

mycetozoan : کپک لجني

mycology : سماروغ شناسي

mycophagy : سماروغ خواري

myelencephalon : بصل النخاع

myocardiograph : قلب نگار

myocardium : عضله قلب , ميان دل

myologist : ماهيچه شناس , عضله شناس

myology : ماهيچه شناسي , عضله شناسي

myopia : نزديک بيني

Myriapoda : هزارپايان

myrobalan : هليله

myrrch : مر

myself : شخص خودم , من خودم

mysteries : اسرار

mysterious : اسراراميز , اسرار آميز , اسرارآميز , معمائي , مرموز , غيب

mysteriously : بطور اسرارآميز

mystery : راز , رمز , سريره

mystic : صوفي , درويش , اهل تصوف , عارف

mystic tongue : لسان الغيب

mystical : صوفيانه , عارفانه

mysticism : تصوف , درويشي

mystics : عرفاء

mystify : رمزي کردن

mystique : جيبه عرفاني

myth : اسطوره

mythical : اسطورهاي , افسانه اي

mythographerr : افسانه نگار

mythologist : افسانه شناس

Mythology : اسطوره شناسی

Mythology : اسطوره شناسی

mythology : اسطوره شناسي , علم اساطير

mythopoeia : افسانه سازي

mythos : علم اساطير

myths : اساطير

n : عصابه , خطوط , کميته نظارتي اوپک

na : هورموناستروژن , چليابينسک , دست بدهن , مبتکر , بازدارنده , جنب , بي دغدغگه , باشمشير کشتن , هروئين , بهعقيده , بهعوض , تنفس کردن , انجمن اخوت , سينمايي

nabber : توقيف کننده

Nabi : نبي

nabob : نواب , نايب السلطنه

Nader : نادر

Nader Ali : نادرعلي

Nader Saeed : نادر سعيد

Nadereh : نادره

nadir : نظيرالسمت , سمت القدم

Nadya : ناديا

Nafiseh : نفيسه

nag : مرتبا گوشزد کردن , نق زدن , نق نقو

Nagano : ناگونا , ناگانو

naggin : سرانسان , سطل چوبي , ليوان چوبي

Naghi : نقي

Naghmeh : نغمه

Naghshab : نخشب

Nahal : نهال

Nahid : ناهيد

Nahideh : ناهيده

nail : ميخ زدن , ميخ سرپهن , گل ميخ , مسمار , ناخن

nail clippers : ناخن گير

nail polish : لاک

nail trimmer : ناخن گير

nail up : ميخ کوب کردن , ميخکوب کردن

nail shaped : ميخي

nailed : ناخن دار

Naimeh : نعيمه

Nairobi : نايروبي

naive : ساده لوح , زودباور , ساده دل

naivete : زودباوري , ساده دلي

Najaf : نجف

Najibullah : نجيب الله

Najmanaz : نجماناز

Najmeh : نجمه

Nakazaki : ناکازاکي

naked : عور , عاري , لخت و پتي , لخت , بي لباس , عريان , برهنه , لوت

nakedness : لختي , برهنگي , عرياني

Nakeer : نکير

Nakhjavan : نخجوان

Nakisa : نکيسا

Namdar : نامدار

name : اسم , نام دادن , ملقب کردن , نام کردن , نام بردن , ملقب نمودن , نام نهادن , ناميده , ناميدن , اسم گذاردن , نام

name index : نام نما

nameable : نامبردني

named : مسما , ناميده , مسمي , ملقب , موسوم

nameless : بي نام

names : اسامي

namesake : همنام , هم اسم

Namibia : ناميبيا , ناميبي

Namvar : نامور

nanny : دايه

nanosecond : نانوثانيه

nap : چرت , خواب کوتاه , خواب نيمروز

napalm : بمب آتشزا

nape : هيره , پشت گردن , پس گردن

naphtha : بنزين سنگين

naphthalene : نفتالين

napiform : شلغمي شکل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی air division , معنی air dribble , معنی air elutriation , معنی air embargo , معنی air exhausting plant , معنی air express , معنی air field , معنی air fire plan , معنی air foil , معنی air force , معنی air force personnel with the army , معنی air grate , معنی air ground liaison code , معنی air ground operations , معنی air ground section , معنی air ground system , معنی air hardening , معنی air hardening steel , معنی air head , معنی air heaviness , معنی air hose , معنی air hose coupling , معنی air impingment , معنی air impingment starter , معنی air infantry , معنی air insulation , معنی air landing facility , معنی air lane , معنی air letter , معنی air liaison officer , معنی air lift , معنی air line of communications , معنی air lock caisson , معنی air magnetic circuit , معنی air mail , معنی air mail receipt , معنی air man , معنی air marshal (af) , معنی air medal , معنی air metering force , معنی air minded , معنی air mission , معنی air observer , معنی air operated horn , معنی air operated pendulum type screen wiper , معنی air operated press , معنی air operated tipping gear , معنی Air Peru , معنی air photograph , معنی air photographic , معنی air pipe , معنی air pocket , معنی air police , معنی air pollutant , معنی air pollution , معنی air pollution episode , معنی air pressure , معنی air pressure gage , معنی air priorities committee , معنی air pump , معنی air purification , معنی air quality criterion , معنی air racing , معنی air raid reporting control ship , معنی air raid shelter , معنی air refined steel , معنی air refining , معنی air refining process , معنی air relief cock , معنی air relife valve , معنی air route , معنی air seasoned wood , معنی air shed , معنی air signal , معنی air space ratio , معنی air stability , معنی air strategical command (af) , معنی air survey camera , معنی air survey photography , معنی air tank , معنی air target material program , معنی air target mosaic , معنی air tight , معنی air to air , معنی air to air missile , معنی air to air missile (aam) , معنی air to surface missile (asm) , معنی air torpedo , معنی air traffic control ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز