لغات مشابه
Myanmar : ميانمار

mycetozoan : کپک لجني

mycology : سماروغ شناسي

mycophagy : سماروغ خواري

myelencephalon : بصل النخاع

myocardiograph : قلب نگار

myocardium : عضله قلب , ميان دل

myologist : ماهيچه شناس , عضله شناس

myology : ماهيچه شناسي , عضله شناسي

myopia : نزديک بيني

Myriapoda : هزارپايان

myrobalan : هليله

myrrch : مر

myself : شخص خودم , من خودم

mysteries : اسرار

mysterious : اسراراميز , اسرار آميز , اسرارآميز , معمائي , مرموز , غيب

mysteriously : بطور اسرارآميز

mystery : راز , رمز , سريره

mystic : صوفي , درويش , اهل تصوف , عارف

mystic tongue : لسان الغيب

mystical : صوفيانه , عارفانه

mysticism : تصوف , درويشي

mystics : عرفاء

mystify : رمزي کردن

mystique : جيبه عرفاني

myth : اسطوره

mythical : اسطورهاي , افسانه اي

mythographerr : افسانه نگار

mythologist : افسانه شناس

Mythology : اسطوره شناسی

Mythology : اسطوره شناسی

mythology : اسطوره شناسي , علم اساطير

mythopoeia : افسانه سازي

mythos : علم اساطير

myths : اساطير

n : عصابه , خطوط , کميته نظارتي اوپک

na : هورموناستروژن , چليابينسک , دست بدهن , مبتکر , بازدارنده , جنب , بي دغدغگه , باشمشير کشتن , هروئين , بهعقيده , بهعوض , تنفس کردن , انجمن اخوت , سينمايي

nabber : توقيف کننده

Nabi : نبي

nabob : نواب , نايب السلطنه

Nader : نادر

Nader Ali : نادرعلي

Nader Saeed : نادر سعيد

Nadereh : نادره

nadir : نظيرالسمت , سمت القدم

Nadya : ناديا

Nafiseh : نفيسه

nag : مرتبا گوشزد کردن , نق زدن , نق نقو

Nagano : ناگونا , ناگانو

naggin : سرانسان , سطل چوبي , ليوان چوبي

Naghi : نقي

Naghmeh : نغمه

Naghshab : نخشب

Nahal : نهال

Nahid : ناهيد

Nahideh : ناهيده

nail : ميخ زدن , ميخ سرپهن , گل ميخ , مسمار , ناخن

nail clippers : ناخن گير

nail polish : لاک

nail trimmer : ناخن گير

nail up : ميخ کوب کردن , ميخکوب کردن

nail shaped : ميخي

nailed : ناخن دار

Naimeh : نعيمه

Nairobi : نايروبي

naive : ساده لوح , زودباور , ساده دل

naivete : زودباوري , ساده دلي

Najaf : نجف

Najibullah : نجيب الله

Najmanaz : نجماناز

Najmeh : نجمه

Nakazaki : ناکازاکي

naked : عور , عاري , لخت و پتي , لخت , بي لباس , عريان , برهنه , لوت

nakedness : لختي , برهنگي , عرياني

Nakeer : نکير

Nakhjavan : نخجوان

Nakisa : نکيسا

Namdar : نامدار

name : اسم , نام دادن , ملقب کردن , نام کردن , نام بردن , ملقب نمودن , نام نهادن , ناميده , ناميدن , اسم گذاردن , نام

name index : نام نما

nameable : نامبردني

named : مسما , ناميده , مسمي , ملقب , موسوم

nameless : بي نام

names : اسامي

namesake : همنام , هم اسم

Namibia : ناميبيا , ناميبي

Namvar : نامور

nanny : دايه

nanosecond : نانوثانيه

nap : چرت , خواب کوتاه , خواب نيمروز

napalm : بمب آتشزا

nape : هيره , پشت گردن , پس گردن

naphtha : بنزين سنگين

naphthalene : نفتالين

napiform : شلغمي شکل

napkin : سينه بند , دستمال سفره , دستمال

Naples : ناپل

napper : چرت زن

nappy : درفرش , خوابدار

narcissist : عاشق خود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی cumulation , معنی cumulative compound winding , معنی cumulative credit , معنی cumulative evidence , معنی cumulative frequency distribution , معنی cumulative ionization , معنی cumulative percentages , معنی cumulative preferential , معنی cumulative record , معنی cumulative recorder , معنی cumulative scale , معنی cumulo nimbus , معنی cumulous , معنی cumulus mammatus , معنی cunctation , معنی cunctative , معنی cuneal , معنی cuneate , معنی cuneiform , معنی cunning , معنی cunning people , معنی cunningham gambit , معنی cunningly , معنی cunnus , معنی cuno filter , معنی cunsult ( someone ) , معنی cunt , معنی cup , معنی cup of coffeen , معنی cup point , معنی cup seal , معنی cup shaped evening primrose , معنی cup test , معنی cup wheel , معنی cup bearer , معنی cupbearer , معنی cupboard , معنی cupboard love , معنی cupcake , معنی cupel , معنی cupellation , معنی cupelling furnace , معنی cupful , معنی cupholder , معنی cupid , معنی cupidity , معنی cupola block , معنی cupola hearth , معنی cupola shell , معنی cupper , معنی cupping , معنی cupping test , معنی cupping glass , معنی cuppy , معنی cupreous , معنی cupric , معنی cupriferous , معنی cuprifrrous , معنی cuprous , معنی cupular , معنی cupulate , معنی cupule , معنی cur , معنی curability , معنی curable , معنی curacao , معنی curacy , معنی curare , معنی curate , معنی curative , معنی curator , معنی curatorial , معنی curatorship , معنی curb , معنی curb chain , معنی curb weight , معنی curbstone , معنی curcuma , معنی curcumin , معنی curd , معنی curdle , معنی curdled milk , معنی curdling chemistry , معنی curdy , معنی cure , معنی cure all , معنی cure meat , معنی cure rate , معنی cure seeking ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز