لغات مشابه
necropolis : شهر اموات

necrosis : موت موضعي , بافت مردگي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: