لغات مشابه
necrosis : موت موضعي , بافت مردگي

nectar : شهد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: