لغات مشابه
nobel prize : جايزه نوبل

nobility : اصالت خانوادگي , نجبا , نجابت , طبقه نجبا

nobility of birth : اصالت ذاتي

noble : آقامنش , شريف , نجيب , اصيل , شرافتمند , نبيل , عاطر , آقامنشانه , آزاده , کريم , نوبل

noble born : اصيل زاده , آقا زاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: