لغات مشابه
nodality : وابستگى به گره ،نزديکى به گره

nodding acquaintance : اشنايى مختصر،سلام عليک

noddle : پشت سر،پشت گردن ،سر،کله

noddy : ساده لوح

node : گره

node of ranvier : روانشناسى : گره رانويه

nodical : وابسته به نقطه اعتدالين

nodose : )nodous(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

nodous : )nodose(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

nodular : قلنبه شده , ورم کرده , گره گره , گره دار

nodular chalk : معمارى : نرم اهک دردانه اى

nodular iron : علوم مهندسى : چدن گرده اى

nodulated : داراى گره ها يا غده هاى ريز

nodulation : تشکيل گره هايا غده هاى ريز،گره يا غده ريز

nodule : قلنبه کوچک

nodulose : قلنبه دار

nodulous : قلنبه دار

nodus : گره ،اشکال ،گرفتارى

noel : عيد نوئل ،سرود ميلاد مسيح ،جشن ميلاد مسيح

noetic : قياس منطقي

noetics : عقلانيات

nogg : )nog(ميخ بزرگ چوبى ،زرده تخم مرغ که بامشروب مخلوط شده باشد)eggnog(

noggin : سرانسان , سطل چوبي , ليوان چوبي

nogging : اجرى که بان فواصلى را پر مى کنند

nogre : آدم موحش

nohow : بهيچوجه , بهر حال

noil : خرده پشمى که هنگام شانه کردن ميريزد،پشم ريزه

noise : سروصدا کردن , همهمه , سروصدا , قال , ونگ , داد و بيداد , هنگامه , ولوله , تق تق , شلوغي , هياهو , الم شنگه

noise filter : الکترونيک : صافى همهمه

noise generator : خش زا

noise immunity : کامپيوتر : مصونيت از اختلال

noise limiter : الکترونيک : همهمه کاه

noise margin : تفاوت خش

noise potential : علوم مهندسى : پتانسيل نويز

noise silencer : الکترونيک : خاموشگر همهمه

noise suppressor : علوم هوايى : صدا خفه کن

noise reducing antenna system : الکترونيک : انتن ضد همهمه

noiseless : بي صدا

noiselessly : بى سر و صدا

noiselessness : بى صدايى

noisily : با سر و صدا،با صدا

noisiness : سر و صدا،شلوغى

noisome : مضر،زيان بخش ،بدبو،کريه ،نامطلوب

noisomeness : بد بويى ،نفرت انگيزى

noisy : پر سروصدا , شلوغ , پرهياهو , شلوق کن , پرسرو صدا , صدادار , پرخش , پرسروصدا , پرصدا

noisy crying : هاي هاي

noisy mode : باب پرخش

noisy picture : الکترونيک : تصوير همهمه اى

nolens volens : طوعا کرها

noli me tangere : قرحه اکله ،سرطان پوست ،گل حنا،بمن دست نزن

nolle proseequi : منع تعقيب ،خود دارى از پى کرد

nolle prosequi : قانون ـ فقه : قرار موقوفى تعقيب

nom de guerre : نام مستعار،اسم عاريه ،تخلص ،کنيه جنگى

nom de plume : اسم مستعار نويسندگان ،کنيه

noma : غانقراياى تو دهانى ،سرطان جوف دهن

nomad : کوچ گر , صحرانشين , چادر نشين , بيابان گرد , بيابان نشين

nomadic : چادر نشين , بدوي , بياباني

nomadically : بشيوه صحرا گردان و چادر نشينان ،بطور خانه بدوش

nomadism : صحرانشيني , چادر نشيني , کوچ گري

nomadize : چادرنشينى کردن

nomanclature : روانشناسى : مجموعه اصطلاحات

nomarch : استاندار،فرماندار

nomarchy : استان ،ولايت

nome : ولايت

nomen : اسم ،نام

nomenclator : کنيه دهنده , لقب دهنده

nomenclature : مجموعه لغات

nomenclauture : فهرست اصطلاحات

nomenelature : فهرست اصطلاحات ،صورت اسامى

nomex : ورزش : پارچه ضد اتش

nominal : اعتباري , اسمي

nominal capital : بازرگانى : سرمايه اسمى

nominal cost : بازرگانى : هزينه اسمى

nominal data : کامپيوتر : داده اسمى

nominal frequency : علوم مهندسى : فرکانس نامى

nominal gross national product : بازرگانى : محصول ناخالص ملى اسمى

nominal horsepower : الکترونيک : توان اسب اسمى دستگاه

nominal income : بازرگانى : درامد اسمى

nominal interest rate : بازرگانى : نرخ بهره اسمى

nominal length : علوم مهندسى : طول نامى

nominal list : فهرست نامها،صورت اسامى

nominal pitch : علوم هوايى : گام اسمى

nominal rating : الکترونيک : کار اسمى

nominal senator : قانون ـ فقه : سناتور انتصابى

nominal voltage : الکترونيک : ولتاژ اسمى

nominal wage : بازرگانى : مزد اسمى

nominal weapon : علوم نظامى : جنگ افزار هسته اى که قدرت ان ¹ 2کيلو تن باشد

nominalism : فلسفه صوري

nominally : اسما"،بصورت ظاهر

nominate : وارث ساختن , نامزد کردن , کانديد کردن

nominated : کانديد شدن

nomination : نامزدي , نام گذاري

nomination fee : ورزش : حق نامنويسى اسب

nominative : (حالت )کنايى ،حالت فاعلى ،فاعلى ،کانديد شده ،تعيين شده

nominative appositive : اسمى که بعلت بدل شدن حالت فاعليت پيدا کند

nominative case : حالت فعلي

nominative indepdent : اسم منادى ،اسمى که در حالت نداواقع شود

nominative subject : اسم يا ضميرى که بعلت ميند بودن حالت فاعلى داشته باشد

nominator : معرفى کننده ،نامزد کننده

nominee : کانديد شده , نامزد

nomocracy : حکومت قانونى

nomograph : روانشناسى : نمودار محاسباتى

nomographer : نويسنده کتاب درباره ،قانون گذارى ،قانون گذار

nomography : فن قانون گذارى

nomological : شبيه قانون

nomology : روانشناسى : قانون شناسى

nomothetes : کسيکه گماشته ميشد تا در قانون تجديدنظر نمايد،قانون گذار

nomothetic sciences : روانشناسى : علوم قانون نگر

non : پيشوندى است بمعنى> منفى <يا> خير <و غير

non ability : عدم توانايى ،ناشايستگى ،عدم صلاحيت

non abstainer : کسيکه از استعمال نوشابه پرهيز ننمايد،نا پرهيز گار

non acquaintance : عدم اشنايى

non ambiguous : نامبهم ،غيرمبهم

non Arab : عجم

non attendance : عدم حضور

non avenue : پوچ ،کان لم يکن

non cincurrence : عدم موافقت ،نادمسازى

non claim : فروگذارى از اقامه دعوادر مدت قانونى

non collegiate : در باب شاگردى گفته ميشود،بى دانشکده

non commissioned officer : علوم نظامى : درجه دار

non commital : خود دارى( کننده ) از گرفتار کردن خويش بويسله تصديق يا تکذيب مطلبى

non condensing : ماشين بخارى که بخار کار کرده رابجاى اينکه تبديل به اب کند بهوامى فرستد

non conducting : عايق گرما،عايق برق

non content : (در مجلى اعيان ) مخالف

non contiguous : ناهمجوار

non cutting shaping : علوم مهندسى : فرم دهى بدون براده بردارى

non descript : وصف ناپذير،تشريح ناپذير

non deterministic : غيرقطعى

non ego : غير وجود

non electric : غير برقى ،غير گهربايى

non entity : نيستى ،عدم ،سخن جعلى ،چيز بى اهميت ،کسيکه بودو نابوداو يکى است

non essential : عارضى ،عارضه ،چيز غير ضرورى

non execution : عدم اجرا

non existent : معدوم ،نابوده ،ناموجود

non existent code : رمزناموجود

non feasnce : کوتاهى ،قصور،غفلت

non feasor : کوتاهى کننده ،مقصر

non human : غير انسانى ،غير متعلق به نژاد انسان

non interference : بر کنارى

non intervention : بر کنارى ،عدم مداخله

non logical : غير منطقى

non matriculated : دوره دبيرستان را بپيان نرسانده يا بدانشگاه پذيرفته نشده

non metal : جسم بسيط غير فلزى

non metallic : غير فلزى

non numeric : غيرعددي

non numeric programming : کامپيوتر : برنامه ريزى غير عددى

non placer : موافق نيستم ،موافقت نميشود

non placet : راى منفى

non polarized : الکترونيک : بى قطب

non positive : غيرمثبت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری