لغات مشابه
nodical : وابسته به نقطه اعتدالين

nodose : )nodous(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: