لغات مشابه
nodous : )nodose(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

nodular : قلنبه شده , ورم کرده , گره گره , گره دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: