لغات مشابه
nodular : قلنبه شده , ورم کرده , گره گره , گره دار

nodular chalk : معمارى : نرم اهک دردانه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: