لغات مشابه
nodular chalk : معمارى : نرم اهک دردانه اى

nodular iron : علوم مهندسى : چدن گرده اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: