لغات مشابه
noncontinuity theory : روانشناسى : نظريه ناپيوستگى

noncontrollable cost : بازرگانى : هزينه غير قابل کنترل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: