لغات مشابه
nonmonetary income : بازرگانى : درامد غير پولى

nonmonetary sector : بازرگانى : بخش غير پولى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: