لغات مشابه
nonperishable items : علوم نظامى : اقلام فاسد نشدنى

nonplus : پريشانى ،اشفتگى ،بى تصميمى ،بى تصميم بودن ،پريشان کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: