لغات مشابه
nonplus : پريشانى ،اشفتگى ،بى تصميمى ،بى تصميم بودن ،پريشان کردن

nonpolar : شيمى : ناقطبى

nonpolar molacule : شيمى : مولکول ناقطبى

nonpolar solvent : شيمى : حلال ناقطبى

nonposetive : غير مثبت

nonpositive : نامثبت

nonprice competition : بازرگانى : رقابت غير قيمتى

nonprint : کامپيوتر : پالسى که از چاپ سطرى تحت کنترل ماشين جلوگيرى مى کند

nonprocedural query language : کامپيوتر : زبان غير رويه اى

nonproductive : غير توليدي , غير مولد , نافر آور

nonprofit : بي منفعت

nonprofit enterprises : بازرگانى : موسسات غير انتفاعى

nonprogrammed halt : توقف برنامه ريزى نشده

nonprogressive : بازرگانى : غير تصاعدى

nonqaueous solvent : شيمى : حلال غير ابى

nonradiative relaxation : شيمى : رهاشدگى غير تابشى

nonrandom : روانشناسى : غيرتصادفى

nonrandom sample : بازرگانى : نمونه غير تصادفى

nonrandom variable : بازرگانى : متغير غير تصادفى

nonrated man : علوم نظامى : دانش اموز دريايى

nonrational : روانشناسى : ناعقلانى

nonreflective ink : کامپيوتر : جوهر غير انعکاسى

nonrelocatable : جابجا ناپذير

nonrepresentational : غير طبيعي , غيرحاکي

nonresidence : عدم اقامت

nonresidency : عدم اقامت

nonresistance : عدم مقاومت

nonrestrictive : غيرحصري

nonreversal shift : روانشناسى : تغيير ناوارون

nonreward : روانشناسى : بى پاداش

nonrival consumption : بازرگانى : مصرف غير رقابتى

nonscrollable : کامپيوتر : عدم توانايى انتقال

nonself : روانشناسى : غيرخود

nonsence : چرت

nonsense : مهمل , حرف مفت , محمل , حرف جفنگ , مهملي , کتره , مزخرف , مج , بيخود , ياوه , خرت و پرت , دريوري , چرند , بسباس

nonsense figure : روانشناسى : شکل بى معنا

nonsense syllable : روانشناسى : هجاى بى معنا

nonsensical : مزخرف ،چرند

nonsensicalness : بيمعني گري , ياوگي

nonsensory : روانشناسى : غير حسى

nonsequitur : غير منطقي , عدم تعقيب

nonsignificant : کم اهميت , غير مشخص

nonsocial : روانشناسى : غيراجتماعى

nonsolvent : شيمى : ناحلال

nonstick : نچسب

nonstop : بي وقفه , بدون توقف

nonstriker : ورزش : يازيگرى که در لحظاتى از بازى فعال نيست

nonsuch : شخص يا چيز بى مانند،يکجور سيب ،يکجور يونجه

nonsuit : (حق ).عدم تعقيب

nonsuperimposable : شيمى : انطباق ناپذير

nonsupport : عدم پشتيباني

nonswitched line : کامپيوتر : خط غير گزينشى

nonsyllabic : بدون هجايى ،غير هجايى

nonsymmetrical : روانشناسى : نامتقارن

nonsynchronous : الکترونيک : ناهم زمان

nonterminal : غير پايانى

nonterminal symbol : نماد غير پايانى

nontitle : ورزش : مسابقه بدون عنوان قهرمانى

nontransactional application : کامپيوتر : برنامه کاربردى غير ثبت و ضبطى

nonunion : کسيکه عضو اتحاديه کارگرى نيست ،غير وابسته بسنديکاى کارگرى

nonus : بزرگتر،بزرگ

nonuse : عدم استفاده

nonverbal : غير شفاهي , غيرزباني

nonverbal behavior : روانشناسى : رفتار غيرکلامى

nonverbal test : روانشناسى : ازمون غيرکلامى

nonviable : غير قابل رشد سريع ،کند و بد رشد کننده

nonvolatile storage : کامپيوتر : حافظه غير فرار

nonwinner : ورزش : هرگز برنده نشده

nonzero : غير صفر

noodle : ماکاروني

nook : گوشه ،قطعه زمين پيش امده ،برامدگى

noon : ظهر , نيمروز , وسط روز , نصفالنهار

noonday : نيم روز , وسط روز

nooning : هنگام ظهر

noontide : نيمروز،ظهر،اوج ،بالاترين نقطه

noontime : موقع ظهر

Noori : نوري

noose : در کمند انداختن , خفت کردن

nopal : (گ.ش ).انحير هندى( از جنس)nopalea

nope : جواب منفي

nopi chagi : ورزش : ضربه پا باپرش اپ چا درارتفاع

nor : نه نه

nor conj : پس از ونه ،نه هم

noradrenergic neurons : روانشناسى : نورونهاى نورادرنالين زا

nordenfelt : يکجور مسلسل که سوئدى اختراع کرده است

Nordic : وابستهبهشمالاروپا

nordic combined : ورزش : مجموع مسابقات اسکى نورديک

norepinephrine : روانشناسى : نوراپى نفرين

norfolk : يکجور نيمتنه گشادمردانه که کمر بند ميخورد

noria : چرخ( اب کشى ) از چاه ،ناعوره ،ناعور

Noris : نوريس

norland : زمين( هاى ) شمالى

norm : ماخذ قانوني , هنجار

norm group : روانشناسى : گروه هنجار

norm point : ورزش : نقطه احتمالى فرود در پرش

norm referenced tests : روانشناسى : ازمونهاى هنجارى

norma : نجوم : گونيا

normal : بهنجار , طبيعي , خط ناظم , عادي

normal band : الکترونيک : نوار متعارفى

normal bivariate distribution : بازرگانى : توزيع دو متغيرى نرمال

normal boiling point : شيمى : نقطه جوش متعارفى

normal charge : علوم نظامى : خرج معمولى توپ

normal ending : پايان عادي

normal energy level : الکترونيک : تراز متعارفى

normal error curve : شيمى : منحنى خطاى نرمال

normal exit : درروى عادى

normal fault : عمران : گسل طبيعى

normal form : صورت هنجار

normal freezing point : شيمى : نقطه انجماد متعارفى

normal function : شيمى : تابع بهنجار

normal glow discharge : الکترونيک : تخليه تابناک متعارف

normal hydrocarbon : شيمى : هيدروکربن نرمال

normal magnetization curve : الکترونيک : خم مغناطيس پذيرى معمولى

normal opening : ورزش : گشايش نرمال يا فرانسوى

normal permeability : الکترونيک : نفوذپذيرى معمولى

normal pool level (am) : معمارى : تراز بهنجار مخزن

normal probability curve : روانشناسى : منحنى بهنجار احتمال

normal range : محدوده عادى

normal rate of return : بازرگانى : نرخ بازده متعارف

normal salt : شيمى : نمک خنثى

normal school : دانش سرا،دارالمعلمين

normal shock wave : علوم هوايى : موج ضربه اى عمود

normal slump : عمران : درازمايش افت مخروطى بتن حالتى است که بتن پس از نشست شکل مخروطى ناقص خود را حفظ کند

normal solution : شيمى : محلول نرمال

normal state : شيمى : حالت نرمال

normal sulphation of battery : الکترونيک : سولفاتى شدن معمولى

normal termination : پايان عادى

normal voltage : علوم مهندسى : ولتاژ عادى

normal water level : معمارى : تراز بهنجار اب

normal zeeman effect : شيمى : اثر بهنجار زيمان

normal zeeman splitting : شيمى : شکافتگى بهنجار زيمان

normality : هنجاري

normalization : هنجارسازي

normalization condition : شيمى : شرط بهنجارش

normalize : عادي کردن

normalized : هنجار شده

normalized distribution : روانشناسى : توزيع بهنجار

normalized form : صورت هنجار

normalized number : کامپيوتر : عدد هنجار

normalized score : روانشناسى : نمره هنجار شده

normalizing : علوم هوايى : نرماليزه کردن

normalizing coefficient : شيمى : ضريب هنجارش

normally : معمولا"،بطور عادى

normally closed contact : اتصال معمولا بسته

normally open contact : اتصال معمولا باز

norman : اهل نرماندى ،از نژاد نرمان

normative : هنجاري , معياري

normative model : بازرگانى : الگوى هنجارى

normative sciences : روانشناسى : علوم هنجارى

normless : بي هنجار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیلاب و عوامل موثر در بروز سیلاب
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش
مبانی نظری و پیشینه تحقیق دوره های خشكسالی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تکوین شهر
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها
پیشینه و مبانی تحقیق نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود
دانلود بلوغ و بحران بیولوژیكی عاطفی
دانلود زندگی عشایر
دانلود مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس
دانلود یادگیری مبتنی بر مغز
دانلود نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی
دانلود نقش واقعی و مناسب از تكنولوژی برای ایجاد فرهنگ یادگیری
دانلود کنفرانس تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی
دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی
دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران
هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان
پاورپوینت تبیین مراحل مختلف خریدهای خارجی