لغات مشابه
nonpolar : شيمى : ناقطبى

nonpolar molacule : شيمى : مولکول ناقطبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: