لغات مشابه
nonpolar molacule : شيمى : مولکول ناقطبى

nonpolar solvent : شيمى : حلال ناقطبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: