لغات مشابه
numeric alphabetic : عددى و الفبايى

numeric character set : دخشگان عددى

numeric code : رمز عددى

numeric coding : کامپيوتر : برنامه نويسى عددى

numeric constant : کامپيوتر : ثابت عددى

numeric coprocessor : کامپيوتر : کمک پردازنده عددى

numeric coprossor socket : کامپيوتر : پريز کمک پردازنده عددى

numeric data : دادههاي عددي

numeric keyboard : صفحه کليد عددى

numeric keypad : کامپيوتر : يک وسيله ورودى که مجموعه اى از کليدهاى رقم دهدهى و کليدهايى با عملکرد مخصوص را استفاده مى کند

numeric keypat : کامپيوتر : قسمت کليد عددى

numeric pad : کامپيوتر : لائى عددى

numeric punch : منگنه عددى

numeric representation : نمايش عددى

numeric subset : زيرمجموعه عددى

numeric word : کلمه عددى

numerical : رقومي , عددي

numerical ability : روانشناسى : توانايى عددى

numerical analysis : عدد کاو

numerical indicator tube : کامپيوتر : هر گونه لامپ الکترونى که توانايى نمايش اشکال عددى را دارد

numerical selector : علوم مهندسى : سلکتور شماره اى

numerically : از حيث عدد

numerics : ارقام

numerology : مبحث معانى رمزى اعداد

Numerous : متعدد

Numerous : متعدد

numerous : بيشمار،بسيار،زياد،بزرگ ،پرجمعيت ،کثير

numerously : بطور متعدد

numerousness : زيادى ،تعدد

numinous : ماوراءالطبيعه ،اسراراميز،روحى ،مقدس

numismatic : مدال شناسي , مسکوک شناسي

numismatics : سکه شناسي , مسکوک شناسي

numismatist : سکه شناس

nummary : سکه اى ،سکه مانند،گرد

nummet : ناهار

nummular(y) sputa : تف سکه اى ،تف گرد

nummulite : شاهدانه عدسى ،صدف فلسى

numskull : کله خشک

nun : راهبه , زن تارک دنيا

nunc pro tunc : قانون ـ فقه : حکم يا سند جديد الصدور که نسبت به گذشته تاثير داشته باشد

nunciature : سفارت پاپ

nuncio : سفير پاپ

nuncupate : زبانى گفتن

nuncupation : اظهار مطلبى در پيش گواه ،بزبان گويى

nuncupatory : زبانى ،شفاهى ،معرفى کننده

nundinal : بازارى

nundinal letter : حرفى براى ناميدن هريک از هشت روز بازار بکار ميرفت

nunhood : ربانيت

nunjudicial punishment : علوم نظامى : تنبيه انضباطى

nunlike : راهبه مانند

nunnation : تنوين

nunnery : صومعه

nunnish : راهبه وار،وابسته به راهبات

nuphar : نيلوفرزرد

nuptial : زفافي , وابلسته بعروسي

nuptial ceremonies : ايين عروسى

nuptial process : زفاف

Nur : نور

Nur Mohammad : نورمراد

nurl : برامدگى ،قپه ،دندانه ،کنگره دار کردن

Nuroddin : نورالدين

Nurollah : نورالله

nurrone : نورون

nurse : پرستاري کردن , شير دادن , بهيار , دايگي کردن , پرستار , دايه

nurse a cold : سرما خوردگى را ماندن در خانه علاج کردن

nurse child : فرزند رضائى ،فرزند خوانده

nurse of liberty : پرورشگاه يا مهد ازادى

nurse maid : دختر پرستار

nursemaid : دايه ،دختر پرستار

nurser : پرستار،شيردهنده ،شيشه درجه دار براى شيردادن کودک

nursery : گلخانه , شير خوارگاه , نوزادگاه , پرورشگاه

nursery governess : بانويى که کودکان را هم پرستاروهم اموزگاراست ،پرستار اموزگار

nursery man : صاحب قلمستان ،درخت کار،صاحب تلمبار

nursery rhyme : اشعار مخصوص کودکان

nurseryman : باغبان ،پرورنده گياهان ،زارع

nurses : دايگان

nursey race : ورزش : مسابقه اسبهاى 2 ساله

nursing : دايگي , پرستاري

nursing bottle : شيشه شير بچه ،بطرى شير بچه

nursing home : خانه سالمندان

nursling : بچهشير خوار

nursling or nurse : شير خوار،کودکى به دست دايه يا پرستار سپرده شده است

nurturance need : روانشناسى : نياز مهرورزى

Nushafarin : نوشآفرين

Nushin : نوشين

Nushzad : نوشزاد

nut : (جمع) آجیل، (مکانیک) مهره، سرپیچ، (خودمانی) احمق، خل، آدم غیرعادی، واله، شیفته، دیوانه ی چیزی، سخت مشتاق، میوه ی مغزدار (مانند بادام و پسته و فندق و غیره)، پندوک، جوز، (موسیقی - سازهای زهی) خرک (که سیم ها از روی آن رد می شوند)، پیچ ویولن و تار و غیره (که با آن سیم ها را تنظیم می کنند)، پیچ آرشه (که با آن تارهای آرشه را سفت یا شل می کنند)، (عامیانه) هزینه ی اولیه طرح و غیره، (جمع) زغالسنگ ریزه، (خودمانی) کله، (جمع - زننده) خایه ها، تخم ها، پندوک گردآوردن، چر دنده ساعت، اجیل، مهره، اجیل گرد اوردن

nut and union : معمارى : مهره ماسوره

nut cracker : فندق شکن ،يکجور پرنده اروپايى که مانند کلاغ است

nut oil : روغن گردو يا فندق

nut structure : عمران : ساختمانى که در ان خاکدانه ها کوچک و مکعبى هستند

nut thread : علوم مهندسى : پيچ مهره

nut brown : شاه بلوطى ،فندقى

nutant : زيور آويخته , سرازير آويخته

nutarian : گردو خور،اجيل خور

nutate : پايين افتادن

nutation : سر فرود آوردن

nutlet : هسته کوچک , فندق کوچک

nutmeg : جوز هندي , جوز بويا , درخت جوز

nutria : پوست سگ ابى امريکايى جنوبى

nutrient : ماده مغذي

nutriment : تغذيه ،کسب نيرو بوسيله غذا،بقوت ،غذا،خوراک

nutrition : تغذيه , قوت گيري

nutritional : تغذيهاي

nutritionist : ويژه گر تغذيه

nutritious : غذايي

nutritiously : چنانکه قوت دهد يا غذائيت داشته باشد،بطور مغذى

nutritiousness : غذائيت

nutritive : مغذي

nutritively : چنانکه قوت دهديا غذائيت داشته باشد،بطور مغذى

nutritiveness : غذائيت

nuts : اجيل ،ديوانه ،مفتون

nuts and bolts : پيچ و مهره

nutshell : ملخص کلام

nutter : گردو جمع کن ،فندق جمع کن

nuttiness : مزه جوز،شيفتگى

nutting : گردو جمع کنى ،فندق جمع کنى

nuttree : درخت گردو،درخت فندق

nutty : پر گردو

nux vomica : جوزالقي

nuxvomica : کچوله ،جوزالقى

nuzzle : با پوزه کاويدن يا بو کردن ،پوزه بخاک ماليدن ،غنودن ،عزيز داشتن

nyctaginiacear : تيره لاله عباسى

nyctaginiaceous : وابسته به تيره لاله عباسى

nyctalopic : شبکور

nyctitropic : در شب تکان خوردن ،شب گرد

nylghau : نيلگاو،بز کوهى بزرگ در هند

nylon : نايلون

nylon 11 : شيمى : نايلون11

nylon 6 : شيمى : نايلون6

nylon 66 : شيمى : نايلون66

nymph : حوري

nympha : شيفتن ،صغراى فرج

nymphaea : جنس نيلوفر

nymphaea seeds : نيلدانه ،حب النيل

nymphaeacea : تيره نيلوفريا سوسن ابى

nymphean : وابسته به حورى دريايى ،حور نشين

nymphet : حوريچه

nymphic : وابسته به حورى يا پرى دريايى

nymphish : حور مانند،پرى وش

nympholepsy : جنون و علاقه شديد براى دسترسى به چيزهاى غير قابل حصول

nympholept : کسيکه جنوى يافتن کمال مطلوب يا پى کردن چيز غير قابل دسترسى را دارد

nymphomaniac : زن حشري

nymphomanic : دچار جنون خوابيدن با مرد،ديوانه براى بغل خوابى با مرد

nystagmus : روانشناسى : حرکت غيرارادى کره چشم

nyuctitropism : گردش برگ در شب

o : پانزدهمين حرف الفباى انگليسى

o (observer) : روانشناسى : مشاهده گر

o bey your parents : پدرومادرخودرا فرمانبردارباشيد،والدين خودرا اطاعت کنيد

o god : خدايا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله درمورد محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی
دانلود مقاله در مورد معرفی امنیت زیستی بعنوان روشی برای كاهش بیماریهای عفونی
مقاله درمورد معرفی رشته مهندسی پزشکی
مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی
دانلود مقاله درمورد نوار قلب و چگونگی تفسیر آن
جواب تمرینات کتاب 2 American English File Workbook
6تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه
دانلود حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی فصل نهم
جواب تمرینات Touchstone Workbook 1
جواب تمرینات کتاب Top Notch 3 Workbook Second Edition
دانلود گزارش كارآموزی كارخانه زمزم گرگان
دانلود نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی
دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی پرورش مرغ بومی
پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی
"Introduction to Magnetic Materials, 2nd Edition"
Design of Rotating Electrical Machines
Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives
پکیج 115 عددی اقدام پژوهی درقالب ورد و قابل ویرایش
کسب درامد هفت میلیون تومان در ماه