لغات مشابه
numerology : مبحث معانى رمزى اعداد

Numerous : متعدد

Numerous : متعدد

numerous : بيشمار،بسيار،زياد،بزرگ ،پرجمعيت ،کثير

numerously : بطور متعدد

numerousness : زيادى ،تعدد

numinous : ماوراءالطبيعه ،اسراراميز،روحى ،مقدس

numismatic : مدال شناسي , مسکوک شناسي

numismatics : سکه شناسي , مسکوک شناسي

numismatist : سکه شناس

nummary : سکه اى ،سکه مانند،گرد

nummet : ناهار

nummular(y) sputa : تف سکه اى ،تف گرد

nummulite : شاهدانه عدسى ،صدف فلسى

numskull : کله خشک

nun : راهبه , زن تارک دنيا

nunc pro tunc : قانون ـ فقه : حکم يا سند جديد الصدور که نسبت به گذشته تاثير داشته باشد

nunciature : سفارت پاپ

nuncio : سفير پاپ

nuncupate : زبانى گفتن

nuncupation : اظهار مطلبى در پيش گواه ،بزبان گويى

nuncupatory : زبانى ،شفاهى ،معرفى کننده

nundinal : بازارى

nundinal letter : حرفى براى ناميدن هريک از هشت روز بازار بکار ميرفت

nunhood : ربانيت

nunjudicial punishment : علوم نظامى : تنبيه انضباطى

nunlike : راهبه مانند

nunnation : تنوين

nunnery : صومعه

nunnish : راهبه وار،وابسته به راهبات

nuphar : نيلوفرزرد

nuptial : زفافي , وابلسته بعروسي

nuptial ceremonies : ايين عروسى

nuptial process : زفاف

Nur : نور

Nur Mohammad : نورمراد

nurl : برامدگى ،قپه ،دندانه ،کنگره دار کردن

Nuroddin : نورالدين

Nurollah : نورالله

nurrone : نورون

nurse : پرستاري کردن , شير دادن , بهيار , دايگي کردن , پرستار , دايه

nurse a cold : سرما خوردگى را ماندن در خانه علاج کردن

nurse child : فرزند رضائى ،فرزند خوانده

nurse of liberty : پرورشگاه يا مهد ازادى

nurse maid : دختر پرستار

nursemaid : دايه ،دختر پرستار

nurser : پرستار،شيردهنده ،شيشه درجه دار براى شيردادن کودک

nursery : گلخانه , شير خوارگاه , نوزادگاه , پرورشگاه

nursery governess : بانويى که کودکان را هم پرستاروهم اموزگاراست ،پرستار اموزگار

nursery man : صاحب قلمستان ،درخت کار،صاحب تلمبار

nursery rhyme : اشعار مخصوص کودکان

nurseryman : باغبان ،پرورنده گياهان ،زارع

nurses : دايگان

nursey race : ورزش : مسابقه اسبهاى 2 ساله

nursing : دايگي , پرستاري

nursing bottle : شيشه شير بچه ،بطرى شير بچه

nursing home : خانه سالمندان

nursling : بچهشير خوار

nursling or nurse : شير خوار،کودکى به دست دايه يا پرستار سپرده شده است

nurturance need : روانشناسى : نياز مهرورزى

Nushafarin : نوشآفرين

Nushin : نوشين

Nushzad : نوشزاد

nut : (جمع) آجیل، (مکانیک) مهره، سرپیچ، (خودمانی) احمق، خل، آدم غیرعادی، واله، شیفته، دیوانه ی چیزی، سخت مشتاق، میوه ی مغزدار (مانند بادام و پسته و فندق و غیره)، پندوک، جوز، (موسیقی - سازهای زهی) خرک (که سیم ها از روی آن رد می شوند)، پیچ ویولن و تار و غیره (که با آن سیم ها را تنظیم می کنند)، پیچ آرشه (که با آن تارهای آرشه را سفت یا شل می کنند)، (عامیانه) هزینه ی اولیه طرح و غیره، (جمع) زغالسنگ ریزه، (خودمانی) کله، (جمع - زننده) خایه ها، تخم ها، پندوک گردآوردن، چر دنده ساعت، اجیل، مهره، اجیل گرد اوردن

nut and union : معمارى : مهره ماسوره

nut cracker : فندق شکن ،يکجور پرنده اروپايى که مانند کلاغ است

nut oil : روغن گردو يا فندق

nut structure : عمران : ساختمانى که در ان خاکدانه ها کوچک و مکعبى هستند

nut thread : علوم مهندسى : پيچ مهره

nut brown : شاه بلوطى ،فندقى

nutant : زيور آويخته , سرازير آويخته

nutarian : گردو خور،اجيل خور

nutate : پايين افتادن

nutation : سر فرود آوردن

nutlet : هسته کوچک , فندق کوچک

nutmeg : جوز هندي , جوز بويا , درخت جوز

nutria : پوست سگ ابى امريکايى جنوبى

nutrient : ماده مغذي

nutriment : تغذيه ،کسب نيرو بوسيله غذا،بقوت ،غذا،خوراک

nutrition : تغذيه , قوت گيري

nutritional : تغذيهاي

nutritionist : ويژه گر تغذيه

nutritious : غذايي

nutritiously : چنانکه قوت دهد يا غذائيت داشته باشد،بطور مغذى

nutritiousness : غذائيت

nutritive : مغذي

nutritively : چنانکه قوت دهديا غذائيت داشته باشد،بطور مغذى

nutritiveness : غذائيت

nuts : اجيل ،ديوانه ،مفتون

nuts and bolts : پيچ و مهره

nutshell : ملخص کلام

nutter : گردو جمع کن ،فندق جمع کن

nuttiness : مزه جوز،شيفتگى

nutting : گردو جمع کنى ،فندق جمع کنى

nuttree : درخت گردو،درخت فندق

nutty : پر گردو

nux vomica : جوزالقي

nuxvomica : کچوله ،جوزالقى

nuzzle : با پوزه کاويدن يا بو کردن ،پوزه بخاک ماليدن ،غنودن ،عزيز داشتن

nyctaginiacear : تيره لاله عباسى

nyctaginiaceous : وابسته به تيره لاله عباسى

nyctalopic : شبکور

nyctitropic : در شب تکان خوردن ،شب گرد

nylghau : نيلگاو،بز کوهى بزرگ در هند

nylon : نايلون

nylon 11 : شيمى : نايلون11

nylon 6 : شيمى : نايلون6

nylon 66 : شيمى : نايلون66

nymph : حوري

nympha : شيفتن ،صغراى فرج

nymphaea : جنس نيلوفر

nymphaea seeds : نيلدانه ،حب النيل

nymphaeacea : تيره نيلوفريا سوسن ابى

nymphean : وابسته به حورى دريايى ،حور نشين

nymphet : حوريچه

nymphic : وابسته به حورى يا پرى دريايى

nymphish : حور مانند،پرى وش

nympholepsy : جنون و علاقه شديد براى دسترسى به چيزهاى غير قابل حصول

nympholept : کسيکه جنوى يافتن کمال مطلوب يا پى کردن چيز غير قابل دسترسى را دارد

nymphomaniac : زن حشري

nymphomanic : دچار جنون خوابيدن با مرد،ديوانه براى بغل خوابى با مرد

nystagmus : روانشناسى : حرکت غيرارادى کره چشم

nyuctitropism : گردش برگ در شب

o : پانزدهمين حرف الفباى انگليسى

o (observer) : روانشناسى : مشاهده گر

o bey your parents : پدرومادرخودرا فرمانبردارباشيد،والدين خودرا اطاعت کنيد

o god : خدايا

o king : اى پادشاه ،پادشاها

o merciful powers : اى خدايان بخشنده

o nights : در شب ها

o peg down : ميخ زدن ،با ميخ محکم کردن

o ring : شيمى : واشر

o to he were importial : اى کاش که او بيطرف بود

o yes : بله بله ،هابله

o technique : روانشناسى : تحليل عوامل زمانى

o.a.s : قانون ـ فقه : Organization of American States

o.c.a.s : قانون ـ فقه : States Organization Ofcentral American

o.e.e.c : قانون ـ فقه : Economic Coopration Organization for European

o.h. ingot steel : علوم مهندسى : فولاد شمش زيمنس مارتين

oaf : ساده لوح

oafish : سبک مغز،خرف

oak : (گ.ش ).بلوط،چوب بلوط

oak grove : بلوطستان

oak wood : بلوطستان ،چوب بلوط

oaken : بلوطي

oakling : نهال بلوط

oaks : ورزش : مسابقه ماديانهاى اصيل جوان در انگلستان

oaleaceous : کاهى

oar : پارو

oar 1 : علوم دريايى : پارو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1